Za vsvng dvbā:nò we

Za vsvng dvbā:nò we

53 Angmaq kupa svng koqshi ráì nìnø, Genesaret rvgaq tuq ráì nø, tìrìn yv́ng kùngshí vdǿ:nòe.

54 Angmaq kùngshí kèní léshì daqì dvgvp, wervgaq rìí Yesu svng chàng mvshv́l bǿà nø;

55 wervgaq gùrgùr svng kvlv̀ngá:mì nø, za vsvngrì nø pvlu taq baqò nø, Ang kayv́ng vl we tá bǿò nìnø weyv́ng svng yē:ròe.

56 Wamà rìngzì yv́ng gø, chø̀m vtv́r yv́ng gø, Ang kayv́ng tuqvm nìnø weyv́ng, angmaqí zarì nø tvrà shvnvng vyàl dáò nø, Ang bèlaq mvtú svng wa shup lúnlv́m dvpvt gø, Ang svng røtshìe. Wervt Ang svng shup lú:nò dv́ngte nø bāne. s

Add new comment

4 + 4 =