Zakiu nøt vwv́ngshì ráì we

Zakiu nøt vwv́ngshì ráì we

Gvray Dvbu Shvnka

Luka 19:1-10

Yesu nø Yeriko mvrìng svng gòng nø chàng vlēe.  Zakiu, wa tǿò we kùyà gúnshú vjì mvgàm tiq pè gø weyv́ng v̄le.  Yesu kagǿ í we svng ang yv́ng mvyǿ we, góng tø̀ weí, vsvng loksokrìí dvkøqò rvtnø yv́ng mvlú:nò. Wervt ang nø vzv̀ng kaq Yesu dìlv́m dv́nshi dāng svng kvlv̀ngá:mì nø, Ang svng yv́ng lúnlv́m dvpvt nv̀mgwè tiq tø̀ng svng rvlv̀ngá:mì. Yesu weyv́ng tuq ráì kvt, kāngngángshì yà:ngò nø ang svng, “Zakiuá, bò èlāshì daq; pawá wani dèni Ngà nø nà chø̀mø̄ v́l rànge,” a:lòe.  Wekvt ang cancan lāshì daqì nø, shaqshaqwa Yesu svng vtoòe.  Welòng svng yv̀ng bǿà kvt vsvng shvngbe nø, “Ang nø mvrà v̄l vsvng we pè chø̀m taq yøpmá:mì,” wa vbø̄nshie.  Zakiu nø zv̄ng rip dá:ngí Vkàngpè svng a:lò we nø, “Eyà:ngò, Vkàngpèá, ngà dvzø̄m dvzi vdáng rì nø, tiq kā høq mvshámhoq dvshà rì kaq ngàí zílv́m íe; vrá ngàí kagǿ svng pà tiq pv̀n vmupmv́m bǿngànøng nø, vbì dvtv̀ng tvlē vtv́ngāngòe,” a:lòe. b 9 Yesuí ang svng, “Chutchv́ng jejú nø dèni yachø̀m taq tuq daqì. Kadø íe wani ang gø Abraham pvlí pvlaq tiq pè ni íe.  Pàwálv́m wani Vsvng Angcè pè nø vmvng rì svng lá nø chutchv́nglv́m dvpvt dì daqì,” a:lòe.

Download:Audio icon for_19_nov.mp3

Add new comment

15 + 3 =

Please wait while the page is loading