Zong nvng Shvlēba ang lvjøm

Zong nvng Shvlēba ang lvjøm

Zong nvng Shvlēba ang lvjøm
36 Weyv́ng kèní Ang nø vsvng loksok mvdò kèní rv́lshì nø chø̀m svng gòngá:mì nìnø, Ang coqcv́nrì Ang yv́ng dì ráì nø, “Rvmá hv́ngò shvlēba kàshvbóng lòng èpǿnāshà,” a:lòe. n 37 A:ngí vtà:ngò nø, “Dvyø̀ shvlá wø̄:nò pè nø vsvng Angcè pè Ngà ǿngàe. 38 Rvmá hv́ng nø rvgaq tø̀m íe. Dvyø̀ shvlá yarì nø, muqlàng móngdàn angcèrì íe; vrá shvlēba rì nø, mvgv̄m pè wepè angcèrì íe. o 39 Shvlēba wø̄:nò we ngv̀nshà pè nø, cáng pè íe. Shvrvt dvkø̄m rvtø̀ nø rvgaq yabàn tìsi lv̀ngdø̀m rvtø̀ taq íe. Shvrvt dvkø̄mshúrì nø muqlàng dvzv́rrì íe. 40 Wedø í rvtnø shvlēba rì svng rvku:lò nø svmi taq wá:rò padø, rvgaq yabàn tìsi lv̀ngdø̀m rvtø̀ taq gø̄ welòng dø tiqdvchá í longe. p 41 Vsvng angcè pè Ngàí Ngà muqlàng dvzv́rrì svng dvzv́r dakngò nø, nøt vtøp dvzá:rò rì gø, dvrá mvcv̀n we bv̀nlì wàòrì í dv́ngte svng gø, Ngà móngdàn vdòng taqkèní rvkū:lò nø; q 42 svmi ràdv̀ng vdòng svng gūr bǿòe. Wekvt weyv́ngø angmaq ngø̄ nø̀ shà vjitshi sórí, tǿnshi we vhǿm lú:ngòe. r 43 Wekvt døngman vsvngrì nø angmaq Angpè móngdàn taq vl nø, nv̀m døni shór longe. Vnà vdá vsvng wegǿí nø laq táò,” a:lòe.

Add new comment

1 + 13 =