"Covid (19) zønlì dvjáng rvt Mà-vl a: mì we Catholic shvrúngshúrì nvng Dvzømshúrì shipan"

 "Covid (19) zønlì dvjáng rvt Mà-vl a: mì we Catholic shvrúngshúrì nvng Dvzømshúrì shipan"

 "Covid (19) zønlì dvjáng rvt Mà-vl a: mì we Catholic shvrúngshúrì nvng Dvzømshúrì shipan"

      Covid zønlì dvjáng í zā nø mà-vl a: mì we Catholic shvrúngshúrì rvt shvrúngshúrì mvloq nø yak sháòe wanø Kàrurì taq vruò we svng yvnglún shìe. Pàwálvm wani Covid zønlì dvjáng vkøn ràì yv'ng kèní pvngshì nø Kàru vrù svrarìí covid zønlì dvjáng rvt Mà-vl a mì we shvrúngshúrì nvng Dvzømshúrì shipan svng mvsøngshaq íe. Dvtvn lvm, Covid zønlì rvt mà-vl a:mì we mònggang móngdàn tiqmaq kèní Catholic shvrúngshúrì tiqmaqo shipan shipan ku Covid zønlìí mà-vl a mì we shvrúngshúrì gø' vrvm nø vbat gøng rì mø-í. íni gø vbat gøngzølráì Vsvng téwà lue. Mà-vl a mì we shvrúngshúrì nvng Dvzømshúmèla nø Nvmlat covid 19 zønlì dvjángí zā vsvngrì nvng nìtø:p dø zā Vsvngrì kaq svng gun lvjvngò rì íe. "Indian móngdàn Shvngkà" Indian móngdànò (2021) nvmlat rvngtú:ng nila taq nø covid 19 zønlì zā vsvngrì rvmshì longì. we pàdø shìwe Vsvngrì gø luqman shìe. April shvlá kèní Catholic shvrúngshúrì nvng Dvzømshúmèla tiqni taq vní gø' ku shì nø mà-vl a:mì we dang, shøn mvyøng we taq Catholic rvzvngcerì nø Híndú rì vdòngø cvmka wa íe. móngdàn Go rø (1.38) Bilíyvn vl mvdvmø Catholic shvngømré Vsvng nø Wvn (20) wa vlē.Rvtø, Lvngchà mà-bong we shvrà taq shì Vsvng zidvng vhángè. Dè nøng nøng shvr ídúng taq vgám cì bvnlìrì dvnungshì we íni gø zønlì dvjáng vkøn nø vsher we luqmanshìe.

      April shvlá kèní pvngshì nø covid 19 zønlì rvt mà-vl a:mì we Catholic shvrúngshúrì nvng Dvzømshúmèrì shvngbe (500) gø' dvngtè ía:mì wanø shálún shìe. "Italy móngdàn nvng Brazil móngdàn Shvngkà" Italy móngdàn nø Nvmlat taq covid zønlì dvjáng vkøn we mvhøt vtvng vhøm yvngà we móngdàn íe. Italy Sasvna shvrúngshúrì (292) dvngtè nø 3/2020 nøng kèní 3/ 2021 nøng vdòngø mà-vl a:mì wa zunòe. Vkvt dø mà-vl a:mì we shvrúngshúrìò go rø nø shvrúngshú angshvr dà:ngshìrì nvng vbóngè. Pàwálvm wani we vdòng taq shvrúngshú angshvr rì nø (299) gø' wa vlē. Brazil móngdàn nø covid zønlì gvzà zā vhøm yàngà we móngdàn tiqlòng íe. Catholic shvngømré móngdàn ídø tiqdvchá Catholic shvrúngshúrì téwa zén kè bøā we íē. shipan svng yvnglún shì we taq shvrúngshúrì (14,000) gø' zā bøì nø , (65) gø' mà-vl a:mì. We mvdvm-taq svrado (3) gø' nvng cardinal (1) gø' gø vbáè. "American Bitúngsuq Shvngkà" American móngdàn gø yóga zønlì gvzà vkøn we móngdàn shipan taq vbáè. Íni gø jøngjø'ng gun dvtøp mvlúnshì. 3/ 2020 nøng taqkèní zā Vsvngrì shvngbe (600,000) gø' íe.

    Shvrúngshúrì, dvzømshúrì shì bøì we chvt mvsháshì we íni gø tiqya yà wet mv-høqò nigø mà-vl a:mì we Vsvng nø rø mvtømshì. Shvrúngshúrì nvng Dvzømshúrì taq zén kèò lòng nø mvdo nvng bvnlì wà rvt íē. Ínø gø mà-vl a:mì we dvzømshúrì nø lvpat shvrøng rì wa íe. Kashvbong èshøn longò dvgvp Francis gin dvzømshú rì taqkèní dvzømshúrì (21) gø' mà-vl a:mì we íe, wanø shønòe. Kà Tvlíng we David Ah Pong

Add new comment

20 + 0 =