April 24 ni nø mònggv̀n móngdàn vrvm nvng singwe cømsaq mòngzøl we àngni ie

April 24 ni nø mònggv̀n móngdàn vrvm nvng singwe cømsaq mòngzøl we àngni ie

April 24 ni nø mònggv̀n móngdàn vrvm nvng singwe cømsaq mòngzøl we àngni ie

Mònggv̀n móndàn vrvm nvng singwe dvlà rì nvng vdu vbóng we jór nv̀nggùn àngni svng mònggv̀n rvpdoq bv̀nlì àngkàngpè taqkèní December12 2018 ni taq mvsat yàngà nø vrv́m vrá we móngdàn rì taq móng lvmang rì dang móngdàn tiq móngdàn ò ngàngdøng we cvndøng dvrárì dang nvng móngdàn zìdang rì vháng vlúnlvm tvrà rì dvpat mvsat shì bøì we àngni tiqni gø íe.

Mònggv̀n móngdàn rì nvng singwe vdu vbóng we tvrà rì móngdàn svng shømløm dø roqgvr lúnlv́m tvrà rì nvng singnø bv̀nlì dvlà tiqlòng ku wàò we taqkèní mònggv̀n mvjàn rì dáng bǿà mèpvng 1945 nøng taq mònggv̀n rvpdoq svng poqpvng shì yv̀ngì we íe.

We dø vrv́m vrá we móngdàn rìò àngmaq manggá rì nvng shø̀ngran rì taqkèní (1) lòng nø mvjàn yil shì ràwe shìwvt rì taqkèní lutshì lúnlv́m wawe íe.

Tiqlvp taqkèní gø vzi vrùng walv́m tvrà rì taqkèní pvranā nø lutshì lún lv́m wawe nvng bvnchvt rì svng pvran pvjángā lún nø shvrv́m shvráā lv́m wawe íe.

Màbóng we mònggv̀n móngdàn rì vrv́m vrá lúnlv́m nvng àngmaq ò shømløm tvrà rì bv̀nlì døngjá rì svng 2018 nøng September shvlá taq nøt vrá kàciq gvl yv̀ngà.

Wewa mvtaq 2018 nøng October 31 ni taq gø dvgá rvmshì we bv̀nlì dvlà rì svng gv̀l:ò nø mònggv̀n móngdàn rì svng døngmvn we tvrà taqkèní roqgvrā lúnlv́m wawe cvndøng tvrà rì svng nøt vrá bǿì wegø íe.

Yadø wáshì we àng mvtú nø nøngmaq shvngbe taqkèní we cvndøng dvrá rì svng chvpdvp cvndøng lún nø shvla we tvrà taq rip lúnlv́m wawe manggá ni íe. Kà shvbóng móngdàn tiqmóng dàn dvpat gvsa tiq gø gø svng dvtúā we nvng bv̀nlì døngjá ziwe, we vsv̀ng rì nø mònggàn móngdàn rì vrv̀m ò cvndøng dvrá rì svng cvn dvgøm ràwe nvng we dvrá rì svng móng øpshøl we vsú yaq rì taqkèní vlé shì rawe kvt shvdøngá ràwe døngjá rì íe.

Mònggàn móngdà vrv̀m taq màbóng we cvndøng dvrá rì vl longe wanø Germany móngdàn krønmvn gvsa gvba pè Joschka Fischer taqkèní vtàn vtnà.

Wedø ni màbóng we dvrá rì dvhø taq vdu vbóng dø shvrv́m shvráā lún lv́m dvpat gø íe. Ya manggá rì shvngbe svng nø tuqrawe 2030 nøng taq cvn dvgøm jór lún lv́m wawe manggá taq wá dvzaq shì wegø íe.

Yadø Covid yóga dvjáng zø̀nli vkǿnwe rvtø taq tasvng tubùm dvbangā kéì nø yalong svng gvsat dvzaq shì lv́mgø gvzàni vchvk we íe.

Ya mònggv̀n cømsaq mòngzø̀l we àngni dvpvt mònggv̀n móngdàn rì vrv̀m gvsa krønmvn rìò mvsat ku mònggàn vsvng rì nvng mònggv̀n yachv̀ng ò shìwvtrì pvranā lún lv́m kàciq rì svng vrá shvdøng shvngáng shàì wanø mònggv̀n rvpdoq bv̀nlì àngkàngpè Antonio Guteras taqkèní dvtú bǿà we íe.

April 24 ni nø mònggv̀n móngdàn vrvm nvng singwe cømsaq mòngzøl we àngni ie

Mònggv̀n móndàn vrvm nvng singwe dvlà rì nvng vdu vbóng we jór nv̀nggùn àngni svng mònggv̀n rvpdoq bv̀nlì àngkàngpè taqkèní December12 2018 ni taq mvsat yàngà nø vrv́m vrá we móngdàn rì taq móng lvmang rì dang móngdàn tiq móngdàn ò ngàngdøng we cvndøng dvrárì dang nvng móngdàn zìdang rì vháng vlúnlvm tvrà rì dvpat mvsat shì bøì we àngni tiqni gø íe.

Mònggv̀n móngdàn rì nvng singwe vdu vbóng we tvrà rì móngdàn svng shømløm dø roqgvr lúnlv́m tvrà rì nvng singnø bv̀nlì dvlà tiqlòng ku wàò we taqkèní mònggv̀n mvjàn rì dáng bǿà mèpvng 1945 nøng taq mònggv̀n rvpdoq svng poqpvng shì yv̀ngì we íe.

We dø vrv́m vrá we móngdàn rìò àngmaq manggá rì nvng shø̀ngran rì taqkèní (1) lòng nø mvjàn yil shì ràwe shìwvt rì taqkèní lutshì lúnlv́m wawe íe.

Tiqlvp taqkèní gø vzi vrùng walv́m tvrà rì taqkèní pvranā nø lutshì lún lv́m wawe nvng bvnchvt rì svng pvran pvjángā lún nø shvrv́m shvráā lv́m wawe íe.

Màbóng we mònggv̀n móngdàn rì vrv́m vrá lúnlv́m nvng àngmaq ò shømløm tvrà rì bv̀nlì døngjá rì svng 2018 nøng September shvlá taq nøt vrá kàciq gvl yv̀ngà.

Wewa mvtaq 2018 nøng October 31 ni taq gø dvgá rvmshì we bv̀nlì dvlà rì svng gv̀l:ò nø mònggv̀n móngdàn rì svng døngmvn we tvrà taqkèní roqgvrā lúnlv́m wawe cvndøng tvrà rì svng nøt vrá bǿì wegø íe.

Yadø wáshì we àng mvtú nø nøngmaq shvngbe taqkèní we cvndøng dvrá rì svng chvpdvp cvndøng lún nø shvla we tvrà taq rip lúnlv́m wawe manggá ni íe. Kà shvbóng móngdàn tiqmóng dàn dvpat gvsa tiq gø gø svng dvtúā we nvng bv̀nlì døngjá ziwe, we vsv̀ng rì nø mònggàn móngdàn rì vrv̀m ò cvndøng dvrá rì svng cvn dvgøm ràwe nvng we dvrá rì svng móng øpshøl we vsú yaq rì taqkèní vlé shì rawe kvt shvdøngá ràwe døngjá rì íe.

Mònggàn móngdà vrv̀m taq màbóng we cvndøng dvrá rì vl longe wanø Germany móngdàn krønmvn gvsa gvba pè Joschka Fischer taqkèní vtàn vtnà.

Wedø ni màbóng we dvrá rì dvhø taq vdu vbóng dø shvrv́m shvráā lún lv́m dvpat gø íe. Ya manggá rì shvngbe svng nø tuqrawe 2030 nøng taq cvn dvgøm jór lún lv́m wawe manggá taq wá dvzaq shì wegø íe.

Yadø Covid yóga dvjáng zø̀nli vkǿnwe rvtø taq tasvng tubùm dvbangā kéì nø yalong svng gvsat dvzaq shì lv́mgø gvzàni vchvk we íe.

Ya mònggv̀n cømsaq mòngzø̀l we àngni dvpvt mònggv̀n móngdàn rì vrv̀m gvsa krønmvn rìò mvsat ku mònggàn vsvng rì nvng mònggv̀n yachv̀ng ò shìwvtrì pvranā lún lv́m kàciq rì svng vrá shvdøng shvngáng shàì wanø mònggv̀n rvpdoq bv̀nlì àngkàngpè Antonio Guteras taqkèní dvtú bǿà we íe.

Add new comment

8 + 5 =