Svrabín koqkámpè taqkèní Russia móngøp gv̀mzø̀pè Putin kaq móngdàn mvjànrì dvbu:ngò we dangrì cvn cvn nvr lv́m dvká:mò we

Svrabín koqkámpè taqkèní Russia móngøp gv̀mzø̀pè Putin kaq móngdàn mvjànrì dvbu:ngò we dangrì cvn cvn nvr lv́m dvká:mò we

Svrabín koqkámpè taqkèní Russia móngøp gv̀mzø̀pè Putin kaq móngdàn mvjànrì dvbu:ngò we dangrì cvn cvn nvr lv́m dvká:mò we

 Svrabín koqkámpè Francis taqkèní vle á:mìwe lvbán shvngø̀mré vsvngrì kaq jømciqrì taqkèní nònggwòn ziwe taq Ukraine móngdàn taq bø̀nwe mvjànrì cvn cvn nvr lv́m dang nvng singnø dvkám bǿà wegø íe.

Àngshø̀nwe taq shvwi necì wang vyønø̀ nøt yòr, nøt dvshà lv́m dangrì nvng wedangrì nvng singwe røtkà rì kèní gø røt bǿà we íe. Mònggv̀n vsvngrì shvngbe nø vnuqmyu wawe shvnat mvzøí tiqkvt vrá svre dvkut we vhǿm longshà wenø vtangkèní lvjøm mv-vl we íe.

Shóngshø̀ngwe vnvm vchang maq mòngzø̀l we àngni laqí dvr, Ukraine móngdàn taq bønwe mvjànrì nø tiqni mvdàm tiqni téwa naqciqriq yaklú:ngì. Svre dvké lú:nì nø nøt dvbumshì lv́m tvrà tiqlònggø íráì.

Yadø yaklv́m shìwvtrì svng shvzø̀m lv́m, nøt vwángshì lv́m tvràrì kaq vhǿm lv́m svng wà lú:ngà wegø íe. Shvwi tìwàng vyø we nvng téwa mvhøt lv́m tvrà svng tonglú:ngà wegø íe. Shvwi, necì vyǿ dvzv́r nø yadø íwe mvjànrì dvhø̀ taq nøtyòr lv́m tvràrì, vsvng àngkíng àngyá gǿ, téwa cv̀mrérì shìwe, chø̀m dvrèrì gvyaq shvtìnwe, móng vsvngrìí mvhøt lv́m vhǿ:mò nø dvkøqwàng vkǿn dvzv́r:ò wegø íe.

Yadø dvbu:ngò we tvràrì nø mvrà mø:í wanø shǿn mvlúnshì long. Ukraine móngdàn vdòng taq Bucha, Irpin, Mariupol, Izium, Zaparizhzhia nvng dvgá shvràrì mvme taqgø shìwvt rvmè vkǿn dvzv́r:ò weí vtangkèní nøt mvbyo lv́m tvrà svng dvbung bǿà wegø íe.

Mèpvnglvp dvtut kapà bø̀nlongwe svng dvdam mvrǿnshì bǿì. Shvwi tìwàng kadangshì vyø longwe svng dvdam mvrǿnshì bǿì. Yadø íwe tvrà nø vzi vrùng, màrám màrá we tvrà svng shvzø̀m lv́m àng mvtú nø mø:í long.

Téwa mvhøt lv́m tvrà kaqsvng màng dvbung lú:ngòe. Mònggv̀n vsvngrì ò nøt mvsø̀n nvrø̀m taq zángshìwe Gvrayò àngbø̀ng nvng wedø bashàrì ò mvrø̀we laqyàrì nvr lv́m røtním shø̀nge. Weratnø tasv̀ng vhømnø dvmànwe tvrà svng cvn cvn wá vdubǿì. Wedø ínø̀wa mòngzø̀l we tvrà svng cvn cvn tónglún lv́m ílonge.

Vsvngrì ò lvpatrì nø vpǿ, ringlong svng síngsháì nø móngdàn vrv̀mò cv̀ndøng dvrárì svnggø vpǿì taqsó:rí mvluq mvtàmwe vsv̀ng dvcìrì ò vko vkángrì kaq svng vpǿā lv́m gø vchvk we íe. Ngàtaqkèní gø vtangshaq nvrøm dvbum shø̀nge. Pàwálv́m wani mònggv̀n móngdànrì vrv̀m ò cv̀ndøng dvrárì kaq svng gvyaqò we dvjà svng yáng lúnshìe. Wedø wáshìwe ò àng mvtú nø mònggv̀n svng mvhøt lv́m tvrà nvng vtøp dvzv́r wegø íe.

Yadangrì shvngbe svng Russia móngdàn øpshúpè Putin kaqsvng shúnshì wegø íe. Wedø vsvngrì ò lvpatrì cǿmlv́m tvrà, bv̀nlìrì svng cvn cvn nvrlv́m dvkám wegø íe. Yadø dvkámwe tvrà nø móng vsvngrì dvpvt íe. Tiqlvp taqgø Ukraine móngdàn ò móng øpshøl pè kaqsvng gø dvtú mvyǿ we taq mòngzøl lv́m tvrà svng lá dvzaqshì lv́m dvtú wegø íe.

Wewa mvtaq mònggv̀n móngdàn vrv̀m kèní shølshú vgorì gø wedø vzi vrùng, mvjàn tø̀m taqø màbamshì lv́m nvng mòngzø̀l dø vhømnø dvmànwe, mòngzø̀l lv́m tvrà svng tong lv́m dangrì taq tubùmā lv́m svng dvkám wegø íe.

Russia móngdàn kèní 7 shvlá naqráì høq mvjàn dvbung lú:ngàwe nø vsvng nøt mvzangwe tvrà ínø tasvng vtoq vtipwe gvsa tvràrì tonglv́m gø mvwáshì. Pàwálv́m wani mvhøt lv́m tvrà svng mvtuq lv́m dvpvt dvkám weni íe. Mvjàn dvbu:ngò we tvrà nø naqciqriqwe vleshì we tvrà tiqlòng gø íe.

Nøngmaq shvngbe we mvjàn svng cvn cvn zø̀m lv́m dvpvt vjúrøt dvbangā lv́m wàì. Mòngzø̀l we tvràò koqkám mè íwe Yesu àngmè Mari yv́ngkèní dvtit dvle vjúrøtā lv́m wàì wanø dvkám we íe.

 

 

Add new comment

3 + 9 =