"Døngku wàwe taq dvdvm nø nònggùn lùshìlvm mvtú (7) dang

 

 "Døngku wàwe "

 

Vpø' íwe pèmè vnvmchvng, dvci cerì shvngbe kaq svng RVA Rvwang Shvngkà dvp kèní Pàmvrà.Shvngbeí Gvray gvsang yv'ngkèní shiqshàn mongzøl lòng vtoshì laqlúnì.Dèni Shvngkà tvyø lvmvng taq  "Døngku wàwe taq dvdvm nø nònggùn lùshìlvm mvtú (7) dang taqkèní tiqkvt vrá  dvtit tvle nø dvshat weí nònggùn zí mvyøngè.

 

(1) Døngku wàwe taq, Mongzøl lvm lòng vl pàdø Yòrlvm Ngø' lvm lòng gø vlē. Dvbù Vhaqshi, shvwéshìlvm rvtø rì gø vlē. Íni gø rvtø vrvm nø mongzøl lúnè wanø shøn mvlúnshì, bø'n mvdaq walòng svng dvdvm vshat ra íe.(2) Døngku wàwe nø tiqgø' nvng tiqgø' Nønt vtøp nø tasvng shvngvn kélvm rvtø rì gø vlē. Tiqgø' àng Nønt í lòng svng tiqgø' i rvtø zi we, dvdvmà malún yv'ngkèní ngvn we, Nønt mvbyo lvm rì gø vlē vdùe. Vshat lvm rvtø rì gø vl pàdø vrvm vrá nø vshóngke lvm rvtø rì gø vlē.

 

(3) Døngku wàwe taq tiqgø' nvng tiqgø' dvdvm shá Nønt rì màbóng yv'ngkèní Kà rvt màbóng we gø vl vdùe. Ngà nø jò:ngè, nànø mejòr wadø í rì vl vdùe, shøn vdùe. Mèpvng vrá Kagø' gø mvra, màléshì walòng svng vrá síngràl nø vtōshì lúne.(4) Døngku wàwe taq yvklvm, mvhøtlvm lòng vl pàdø shvlá lòng gø mvmè vlē. Tiqgø' shaqcvm yv'ngkèní vléshì lvm bung rà dvgvp tiqgø' í dvtú kvt tiqgø'ò mvra lòng svng tiqgø' i vroqā lún we vzàm vl ràe.

 

(5) Døngku wàwe taq Vsháng shø'lkung svng mv-ngúvm mèlúnò nigø dørøm vmpa shø'lkung lòng svng nø shvngbe køm dø mv-ngúvm lún ràe.(6) Døngku wàwe nø vl nigø tiqdø, mà-vl nigø tiqdø wā í ràe. Vl ràe. Ngà wàwe Nønt laqyarì vl mvdaq. Ídø'mshì Nønt, Vchā Nønt, Mà:pm nønt màshvla we nønt laqyarì svng gú:ràe. Vl mvdaq. Yalòng ínø mongzøl we rvzvngce Gvray Døngku svng vcat sháòe.

 

(7) Døngku wàwe nø tiqgø' mvdvm tiqgø' í shóngnønt vjø'ng dvtan lún ràe.  Tiqgø' mvdvm tiqgø' í vpø' shvring shá ràe. Tiqgø' nvng tiqgø' dvhø' shø'm we Nønt laqyarì vl mvdaq. Gvray gvsangí zi we Døngku "Talen" ìshøt lòng svng mvng rvtø vrvm dvbù we Kvmnønt, shóngnønt taqkèní vpø' shvring lún ra íe.

 

Wekvt wā Mongzøl nø vl byo we rvzvngce Døngku tiqlòngku vl lúnlvm ínø, rvtø vrvm Gvray dvgùng shvring lún weí dì:ngang lúnlvm vlē.Shvngbe svng oqā.

 

Add new comment

1 + 0 =