" Vlélvm lòng svng mèsvrē ni "

Dèni lvmvng tvyø taq nø " Vlélvm lòng svng mèsvrē ni " wàwe Kà vgo zø'm nø dvshvt weí nònggùn zí mvyøngè.

 

Vpø íwe pèmè vnvmchvngmaq,Nøngmaq Myen móngdàn taq vlì we Vsvngrì, Døngkurì kaq svng èyvng lúngò dvgvp, Téka nø vdè àngcèrìí bvnlì tiqlòng lòng svng wá vlélúngò dvgvp vdí:pm we, vtøl nø bvnlì dām tiqlòng lòng zí nø cvmrérì kaq svng shvngøt we, wàì lòng svng yvnglún shìe. 

 

Vkvtdø  Døngku vdòng mø-í nìnø, àng mvdò vdòng, mø-í nìnø kur kurtaq té vdù lúngì we cvmrérì, zilàngré rì kaq èyvng lúngò dvgvp vzaqshì we nønt mà-vl. Vlélv'm lòng svng wā nvmlat dvdvmō weí wá mà-zaqshì. Wervt dèzá:rò lòng wā wàò we zidvng taqwā vlē. Nònggù:pmò vshuq taqwā vlē, wànø Paqzí vdèrì í shønò we vlē. Shøn mvyøn we taq àngdeò góng svng àngde mà lø'mshì, màzaqshì. Svrē lòngí wà àngde góng kaq svng øpshìbø'ì rvt Gvrayí zi we zitnønt kūngà vzàm kaq svng, àngde vlømshìlvm lòng dang taq yú:mànshìe, wàe.

 

Jøngjø'ng , Chvt èyvng lúngò dvgvp tiq lvpat taq tiqkvt gø mà-léshì we Vsvng nø tiqgø'gø mà-vl. Vsvng gø' vrvm nø vléshì we wā íe. Svrabín Koqkvmpè Elexander í shøn yangà we Mongkà taq: " To err is human, to forgive is divine" Vsvng nø vlé shàì rì wā íshàe. Gvray gvsang nø mvrà rì svng echutnà pè íē. Mà-léshì we dvrá vji, mvshì we ci Svra mà-vl wā dø tiqdvchá íē. Zilàngrérì dang shini mv-shønì vzàng, mvkøm mvdup gvzà v-lē wàì nø shønì we nønt tø'ng shaqrerìdv'ng àngmaqò bvnlì wang taq vléshì vdù we íē. 

 

" Tiq lvpat taq tiqbaq gø mà-léshøng wà gø' nø bvnlì mv-wà gø' íe " wànø Paqzí vl vsvng shøn Kà vlē. Nøngmaq cúnshàì we lvpat dvpvt bvnlìrì wà lúngì dvgvp, àngde taq bvnlì mvkøm mvdup gvzà mvluq rvt mø-í nìnø, àngde bvnlì taq mvjangì rvt bvnlì wà lúngì dvgvp mv-jòr dø wá vlé vdùe. 

 

Íni gø vkvt dø, vléshì vdùvm kvt Ngàí kazv'ng vlé bø':ngà mà? wā dvdvm dvtøp we wáràe. Àngde góng svng àngde ni røt weí vdv'ngshì taqsó:rì mèpvng shvlá vtv'ng ílúnhøq dvzaqshì ra íe. Vkvt dø wálúnlvm dvpvt nø àngde í nàléò lòng svng vlé bø'ngà wànø vtoshì shá ràe. Nà léò nigø vléngòe mèlvnò, mèdø'mō, shvdøm ra lòng svng gø mènatōshì nìnø lvpat taq vdv'ngshìlvm gvzà rvzaqè.

 

Zilàngrérì àngde nvng sing we bvnlìrì wá vdùlúng dvgvp, vléshìlvm lòng svng laq mà-svrē ì. Nē wàwe nø mèpvng, vzàng mà dvdvmshaq nēzø'ngniq wá dvzvr wenø mø-í. Pà wàlvm íni nvmlat vzàng dvdvm dv'ngì wā wá ràe. " Vzàng  màdvdvmshaq Kà shønlvm vyáshi ràe. Vchvk lòng svng shøn meyø' nìnø second (10) dv'ngte vzàng dvdvm dv'ngì wā èshønò" wàwe Kà svng nøngmaqí tá lún íe. Wè pàdø , àngdeí wàlvm bvnlì nø àngde dvpvt mø-í nìnø, Vsvng dvpvt shvla e mà? Mà-shvla mà? Vjú zílún we bvnlì i mà?, mø-í mà wàwe vzàng Dak dvdvm nø jøngjø'ng jòe wàwe bvnlì taq tiqdvshaqí zømshì nø wá ràe.

 

Nønt mè dvtiqshì ni. Èwàò taqsó:rí vléshì lòng gø yv'nglúnshì lúngè. Yv'ngshì nigø svrē mvrà. "There is no mistake, only lessons ." Vléshìe walòng mà-vl , shvngbe nø Paqzí lùshì lvm pvn wā íe. Vsvng wà pvn nø èwàò nø dèzaqshì dvshà dvshà vléshì nø, vléshì taqsó:rì nàdv'ngshì nø shèraíshì kvtwā,  lvngdøm taq jór lún weí àng mvnggá svng tuq we vsvngrì wā íe. 

 

Wervt vpø íwe vnvmchvngmaq, Nøngmaq gø' vrvm kaq svng Vpè Gvray gvsang ínø ìshøt igvn jèjúrì lùpø':ngdø shèmvnà íe. Gvrayí èzí íwe shvmvn jèjúrì svng shvlá wā lángì taqsó:rì v-li we shvra, nøngmaqí dvnungì, wàì we bvnlì døngjárì pvnvrvm, dangvrvm taq vlélvm lòng svng wā svrē we mø-í dø vzaqshì nøntni mvng dvzaq dvgvngshàì nø lvpat taq jór laqlúni wvng, dvtit tvle weí  paqzi dvkøm nø nònggùn zí mvyøngè. Shvngbè svng Oqā.

 

Add new comment

3 + 9 =