Vsvk Cvmwe Cvmrécèrì kaq svng dvpvng dvzøm kelvm shvngka

Vsvt Cvmwe Cvmrécèrì kaq svng dvpvng dvzøm kelvm shvngka
 
September shvlá (16.18)nìhøq Sarabin koqkám pe rúng yvng Cvmrécèrì kaqsvng dvpvng dvzøm kelvm dvpvt Commation mvdò rì vhøm nø vrã shìwe íe.
Wedø vrã shìwe yvng nø Romaq kení kozvle rì nvng online kení kozvle rì tiq maq dvkøm shìnø vrã shìv:mì. We komation kaqsvng (2014 may) taq Sarabin koqkám pe Francis ítvra shvlò we mvdò íe. (2014)nøng kení pvngò nø (2020.9.18) Lvbàn pvngàw nìhøq lvngtom dvmvn nø wàlvm bvnlì shángbè kaqsvng Shvngka mìdia kení dvshvng bøà weíe. Covid -19 rvt commission rìnø online kení walvm vràshìnø online kení wàlún lvm dvpvt ràwe tvrà svng zìdvng vlwe lúnlvm, svng jepmò nø paqzí lúnlvm dvmvn kèwe íe.
Vsvt Cvmwe Cvmrécèrì shvlá wa sún shìlún lvm dvpvt comission rìnø bvnlì yvng ínìgø, cømyánggø, kayvng ínìgø rvdø vrvm taq nøtlúm we vsvng vrvm rì nvng tiqdø dvzaq shìlvm ílònge.
Brazil móngdàn yvng Vchàng shì bøì werì nvng vhøm nø dvmvn lúnò we kaqsvng zìmvnkéng cèkū dø wálúnò we íe. Wedø wàòwe lòng kaqsvng commassion rì gø bvnlì kaqsvng vjú vlwe bvnlì írvt kømzup we íe.
           Cvmrérì kaqsvng vzúng mvgòt òwe tvrà dvng paqzí zìwe
"Covid 19 bønwe vdòng taq Cvmrécèrì kaqsvng vgvlã mvlúnò we rì kaqsvng mvgòt ì" wawe tiq tvrà dvng kaqsvng shvnshvl we mvdò rì nvng commassion mvdò rì vzøm kenø vrì:ngò we íe. Welòng tìyø taq vbá we rìí yvngò wetaq online kení chvtdvp íwe pvnrì kaqsvng paqzí zílvm, vzúng mvgòt kélvmtvrà, Commission kení wedø íwe tìyø rì kení mvpvng dvpvt vrá dvshvng lvm vlweíe.
Tvra shvlwe nvng cvnlvm tará rì kaqsvng vbø lvm
Noline kení dvshv:ngò we kaqsvng commission rìnø paqzí vdè rìkení jepmò we kaqsvng vtòò dángí, tvrà shvl we kaqsvng cvnshì ràe. Mvnyàm v-mòwe, Shvnìp shvnvl kewe Yadø íwe lòng kaqsvng vhømò we vsvng rìó kàsvng vbøàò nø wetvrá svng vtvn lúnlvm dvpvt íe.
 
Kàtele pè - Sara. Polo Ah pongs

Add new comment

2 + 1 =