Mvjòr rì svng go we

Mati 11:28-30, Mvjòr rì svng go we

 

“Vlishì we døngjá èrínøng nø mèjòrnøng rì namaqé, Ngà yv́ng èdi ránøng; Ngàí namaq svng nārshì dvzv́ra:tnìni. w 29 Ngà paqdv̀ng èrínøng nø, Ngà taqkèní ècv̄nshì ránøng; pàwálv́m wani Ngà nø nøt kø̄n nø cipshø̀nge. Wekvt namaq dòngnøt mvsø̀n* dvpvt nārshìrà lá èlún lóngnønge.

 

Kadø íe wani Ngà paqdv̀ng nø rí nàm nø, Ngà døngjá gø vnànge,” wae. y Vpø íwe pèmè vnvmchvngmaq Rvgaqtøm mvdvm, cúnshàì we rvtø vhø'mshì we banchvk rì mà bóng. Gvzà vlishì we banchvk rì, gvzà vlishì we nønt yòr lvm rì, gvzà vlishì we dvshà mvhø't lvm rì àng pvnpvn vhø'mshì rà kvt gvzà nønt yòrlvm nønt dvtlvm shaqcvm lvm vlē.

 

Vkvt dø àngdeò lvpat taq gvzà vlishì we døngjá rì vhøm vdù rà dvgvp Pàgø wá lúnò pè, shvmvnà lún pè Gvray kaq vlømshì taqsórì kvmnøntni vjúrøt dvleshì nø nònggùn kūngà lùshì lúnlvm dèká:mìe. Vrá nø,Gvray gvsang bvnlìrì íwe chutchvng we Pvlàcè kvmnønt tvrà bvnlì, dvshá zā we bvnlì rì, dìngman we bvnlìrì àng dangdang taqgø àngde Nønt cvnshì we mø-í dø cìpshì we shóngnøntni Gvray nønt ídø àng paqdv'ng taqkèní dèzømshàì we vdòng taq dvbù nøntshøm vlē.

 

Wèwā mv-taq Shagóng Pvlàcè gø shiqshàn mongzøl lòng lúnlvm vlē, wànø Vkangpè Yesuí dèkvmì nø ègo ìwe Mongkà íē.

Add new comment

12 + 3 =