Ang nø mvjór mvsháò dā mvsháò pè í nø, Ang cíngrálnøt svng nø kagǿí gø vløt mvngutshi. w 29 Mvjòr gǿ svng A:ngí nònggùn dvká:ngò nø, shaq cv̀m gǿ kaq jórnònggùn rv̄maòe.

  Filipi 4:13

Ngà svng shaq nònggùn dèkv́ng pè Ang taq kèní ngàí pà gø wá dv́ngòe. k

Nonggùn dèkv́ngshìnø̀ng, nvrø̀m dètéshìnøng. Angmaq svng svre gø mèsèrenøngni, nøt gø mènàmaq nøngni. Kadø íe wani namaq nvng tiqdø di pè nø namaq Gvray Yehowa íe. A:ngí namaq svng kadvgvp gø mègur mèlàng ránø̀ng,” a:lòe.

Dvrá dvshat31:6

Nàí mèsháò ma? Nàí mètáò ma? Yehowa nø dvciq lvpat cúnshì pè Gvray, rvgaq vtv̄ng yv́ng høq Pv́nshú Dvmø̀ íe. Ang nø mvjór mvsháò dā mvsháò pè í nø, Ang cíngrálnøt svng nø kagǿí gø vløt mvngutshi. w 29 Mvjòr gǿ svng A:ngí nònggùn dvká:ngò nø, shaq cv̀m gǿ kaq jórnònggùn rv̄maòe. 30 Zìlàngrérì gø mvjòr nø vní sháòe. Nònggùn zaq we gùchàngrérì gø vdvpshì nø vtúng sháòe. 31 Inìgø Yehowa svng vlǿmshì nø cāò rìí nø, nònggùn angshv́r vshv́rshi lún lú:ngòe. Wekvt angmaqí nø làngdø̀ngmèrì dø chēr rìí vlāng lú:nò nø, angmaq kvlv̀ng nìgø mvjòrlv́m màvl long; tvrà di nìgø, vnìlv́m màvl long

Esaya 40:28-31

Vsàngí tø̄n dv́ngshì dv́ngte wa* mø̀í nìnø, dvløtlv́m dvgá tiq pv̀n gø̄ namaqí mènàhǿm dv́rnøng. Gvray nø kv́mv́m daq pè í nø, namaqí mèzánnøng dv́ngte nø dvløtlv́m vhǿm mèdèzv́rnøng. Namaq svng dèløtnøng dvgvp tønzán jòrlv́m dvpvt shvlutlv́m tvrà mv̀ng èwáā daqnø̀nge.

Add new comment

2 + 11 =