Kristu ò, Wūrgang Gvwvn we (14) dang vl døni tiq dvchá Jèjú ìshøtrì lúnshì we (14) dang gø vle.

Kristu Wūrgang Gvwvn Vjúrøt We (14) Dang

1. Nvmlat Tiq dang ။ ။ Vkàngpè Yesu svng shvtlvm rvt gvcvt vjønò we dang 

2. Vní dang ။ ။ Vkàngpè Yesu svng wūrgang baq dvzvrò we tvrà dang.

3. Vshøm dang ။ ။ Vkàngpè Yesu nvmlat poq vkup we dang.

4. Vbi dang ။ ။ Yesu nvng angmè Mari tvrà yvng vhøm we dang.

5. Pvngwà dang ။ ။ Yesu tvle Simon í, wūrgang baqò we dang.

6. Vchuq dang ။ ။ Veronica í, Yesu mør svng shøqàò we dang.

7. Shvngøt dang ။ ။ Yesu vní poq vkup we dang.

8. Vshvt dang ။ ။ Yerusalem wamà vl Svmarérì Yesu dvpat ngø nø yòr we dang.

9. Dv-gø dang ။ ။ Yesu vshøm baq wàbaq vkupm we dang.

10. Tiqcé dang ။ ။ Yesu ang belaq chutnàò we dang.

11. Tiqcé tiq dang။ ။ Yesu Hí, wūr rìsvng wūrgang mvdvm vtaqò we dang.

12. Tiqcé vní dang။ ။ Yesu Shaq dat we dang.

13. Tiqcé vshøm dang။ ။ Yesu vnàng lòng svng angmè Mari pøtpúm yvng tvleò we dang.

14. Tiqcé vbì dang။ ။ Yesuò vnàng lòng svng kømò we dang

Kristu ò, Wūrgang Gvwvn we (14) dang vl døni tiq dvchá Jèjú ìshøtrì lúnshì we (14) dang gø vle.

Wūrgang Gvwvn Vjúrøt yvngkèní jèjú ìshøtrì nø ---

1. Wūrgang gvwvnrì, kámnøt nvng røtshì mvtú shvngbe svng ngàí zílvm íe.

2. Wūrgang gvwvnrì, Angmaq kaq dvciq lvpat mòngzøl lòng zílvm íe.

3. Wūrgang gvwvnrì, Angmaq mèpvng kàdvgvp gø cvnlvm íe. Shìlvm rvtø angmaq svng kup gār lvm íe.

4. Wūrgang gvwvnrì, angmaq mvrà kadángte vl nigø angmaq mvrarì shvngbe dvshérà lvm íe.

5. Wūrgang Gvwvn vjúrøt rìkaq, muqlang yvng vl rà shvlá zílvm íe.

6. Wūrgang gvwvn vjúrøt gø kaq svmi móng taq màdvhá lvm íe. Vjá nigø nvr nvngwà nitaq ngàí go lvm íe.

7. Wūrgang Gvwvn Vjúrøt rìsvng ngàí rvtø vrvm ìshøt zílvm íe.

8. Wūrgang gvwvn vjúrøt rì, shìlvm rvtø ngàò pøtpúm yvng nàrshì dvzvr lvm íe.

9. Wūrgang gvwvn vjúrøt rìsvng ngàò cúnshì we kàgvp ídvzvr lvm íe.

10. Wūrgang gvwvn vjúrøt rìkaq rvtø vrvm yvnglvm íe.

11. Ngà nø wūrgang gvwvn vjúrøt rìnvng rvtø vrvm vl lvm íe.

12. Àngmaqí mvrà màwalvm rvt rvtø vrvm vjú zílvm íe.

13. Angmaq  shì lvm rvtø taq ngà døng nø nønt shvlùm lvm íe.

14. Ngàò pvlàcè nø wūrgang gvwvn vjúrøt rì mvdvmø roqgàr tubùm dvbvng lvm shvm gøm tiq lòng ílonge.

Add new comment

1 + 9 =