Dørø̀m júrøtkà

Dørø̀m júrøtkà

Sømri vl we mvrøtzø:ngí møtlv́m, zàywà mvdò shø̄lshú dvpvt Dawi Shvgùn Zàywà

 Ngà svng døngman dèzv́rà we* Gvrayá, ngàí gōng ke nàtv́n dakngà. Ngàí vhǿmò we dvshà mvhøtlv́m lòng Nàí èlóngang bǿngà. Ngà svng mvré èzāngà nø, ngà júrøtkà ètángangàé!Pv̄ngtø̀m cèrìé, kadvgvp høq Ngà svng màpǿpǿ shvraq èchaqshani ma? Vhúngrì kaq èshòngnøng nø yùm we tvrà svng kadvgvp høq èlánø̀ngni ma? Wedø ínìgø, Gvray nø nøtlø̀m vsvng kaq Ang dvpvt rvcv̄ngshì we svng èshánøng. Pàwá wani gvray svng ngàí gōngò ke, A:ngí ètángange. 

 

Sèrenøng, mvrà mèwànøngni. Namaq yøpjv̀m taq shoq màwá èv̀lnøng nø nøt vdòng dèdv̄mnø̀ng.  Døngman we núngpà shèrúngnø̀ng nø, Gvray taq shaq èkv́mshìnøng. “Shvla lòng nø nøngmaq svng kagǿí dètána daqì ma?” wa vsvng mvme luqe. Yehowaé, Nà mv́r bàngshór weí nøngmaq svng dègáa daqshà. Mvzí dvyø̀ nvng bìmtì shv́r vcoq rvtø̀ taq, angmaq dvbù mvdv̀mø té, Nàí ngà nøt vdòng taq dvbù lòng èzv́ngang bǿngà. gvrayé, svrelv́m màvl yv́ng ngà svng v́l dèzv́rà we nø Nà wa èí rvtnø, vyálshø̀ng chàng pànøt mànøt ngàí yøp lúnòe.g

Add new comment

6 + 1 =