Gvray dvrá dang dak dvdv̄m we nvng júrøtkà

Gvray dvrá dang dak dvdv̄m we nvng júrøtkà

Gvray dvrá cv́n dvdø̄:ngò Vsàngí ìshøt lú:nò we

 Angmaq di tvrà taq shvràlv́m cip pàgø màvl nø, Yehowa Ang dvrá cà:nòrì nø ìshøt ìgv̀n v̄le.  Ang shvkse kàrì cv́n dvdø̄:ngò nø, tiqnøt shvngbeí Ang svng láòrì nø Ìshøt ìgv̀n v̄le.  Angmaqí mvdø̄ng mvman we pàgø mvwàò dø, Gvray tvrà wa cv́ndv̀ng wàòe.Nàí dvtú shvngøt kàrì svng nøngmaqí Tøptøpwa cv́n dvdø̄nglv́m dvpvt Nàí dèkv́m yv̀ngshà.Nà dvrárì ngàí cv́n dvdø̄ng lúnlv́m Ngà nøt shvrúnge.  Nà dvkv́mkàrì shvngbe kaq ngàí cv̀nò kvt nø, shvraqshi we màhǿmò. Nàí dø̄ngman dø kàciq èra:tnòrì ngà cv̄nshì lúnò dvgvp, nøtdøng nø:tní Nà svng oqà wàlv́m íe. Nàò shvdøngshaq dvrárì kaq ngàí cv́n dvdø̄nglv́m íe. Ngà svng chut mègurànøngé.

 

Dvrá cà:nò we angshí nø nøt mv́ngshèr lòng í we

 Zìlàngré tiq gǿ nø ang tvrà shànshér dø, kadøwa v́l lúnshì ma? Nà Mòngkà taq v̄l dø cv́n dvdø̄:ngò yv́ng kèní wa íe.Ngà tiqnøt shvngbeí Nà svng láng bǿngà. Nà dvkv́mkàrì taqkèní ngà dām mèdèzv́rànøng.  Ngàí Nà svng màlélv́m rvt Nà Mòngkà ngà nøt vdòng taq shøpmòe Yehowaé, Nà svng oqà. Nà dvrárì ngà svng shèngøtnà.Nà dvrá kàciqrì shvngbe, ngà nònggø:pmí dvshv̄ngòe. Pø̀shi pø̀mè svng nøt vdǿnshø̀ng mvdv̀mø, ngà té dvbòng we nø Nà shvksekàrì svng cv̀nò lòng íe.  Nàí shvngøt dvtúkàrì svng ngàí dak dvdv̄m mv̄nò nø, Nà tvràri svng dvdv̄m vshatlv́m íe. Nàò shvdøngshaq dvrárì svng ngà shvrúng nø, Nà Mòngkà svng ngàí mànálv́m íe.

Add new comment

8 + 9 =