Gvray dvrá mvcv̀nrì svng ngaqlv́m júrøtkà

Gvray dvrá mvcv̀nrì svng ngaqlv́m júrøtkà

1 Yehowaé, vrúm vsār yv́ng Nà pawá èripme? Dvshà mvhøt we rvtø̀ taq Nà pàwálv́m èmáshìe? a 2 Dvrá mvcv̀n rìí nø dvshv́ngshì nø:tní, dvsháchārì svng hèhè vngvp yē:ròe. Werìí vjø̄:nò we yùm gvcvt taq angmaq ni laq wáv̄m.b 3 Pàwálv́m wani Gvray dvrá mvcv̀n vsvng nø, Ang nøt shvrúng lòng dang wa dvshv́ngshìe. Mvyv̄n mvlá vsa:ngí gø mapnøt v̄l rì svng shvgù:nò nø Yehowa svng nø mvtá:nòe. 4 Dvrá mvcv̀n vsa:ngí nø, ang rīng dǿmshì weí, Gvray kaq mvgùn mvláò. A:ngí dvdā:mò dv́ngte taq, “Gvray nø màvl,” wa nø dvdā:mòe.c 5 A:ngí wàò dv́ngte taq kadvgvp gø yūlkéòe. Gvrayí kàra:tnòrì nø vháng rām, a:ngí yv́ng mvrǿ:nò rām vsāre. Ang kaq vtúshúrì shvngbe svng nø, a:ngí tø̄lí vpíòe. 6 “Ang nø, ngà kadvgvp gø màwv̄lshøng. Dvciq lvpat dvshá yv̀ng màhǿm lóngò,” wa dvdvmshìe. d 7 Wegǿ nònggøp taq nø, mvtv́n mvdè we, vmupmv̄m we nvng shvnipshvnv̄l we dv̀n vdeqe. Ang pvlè taq nø gvzv́mshì we nvng mvgv̄m màshvla we vdeqe. e 8 Mvrìngrì taq dvjv́mshìrà rvgaqø ang rūng nø, máshì yv́ng kèní a:ngí pàcip pàzì gø màvlrì svng sha:tnòe. Ang nēí gø dvshà vsvng kaq mvyø̀n pa:ngí dvjà:mòe. 9 Kàngkì nø angshøq taq máshì padø, wegǿ gø máshì nø dvchǿshìe. Dvsháchārì kaq tø̄lv́mlv́m a:ngí dvjà:mòe. Ang pvyá taq dvsháchārì wá ra kvt a:ngí tvpkéòe. f 10 Vsvng wegǿ nø køt ngǿm dvgúngshìe.* Ang jórnònggùn vdòng svng dvshà vsvng rì vtúngá:mì. 11 Ang nøt vdòng taq nø, “Gvrayí vná bǿà, ang mv́r dvkøqshì bǿì, ngàí wv̀ngòrì svng nø A:ngí kadvgvp gø mvyv̀ng lú:ngò,” wa dvdā:mòe. g 12 Yehowaé, èbúng. Gvrayá, Nà wur èhángshì. Dvsháchārì svng mènànáni. h 13 Gvray dvrá mvcv̀n vsa:ngí nø ang nøt vdongtaq, “A:ngí nø gùn dvtøp lú:ngò we màvl,” wa dvdā:mò nø, Gvray kaq pàwálv́m tī mvlá:nò ma? 14 Iwe, Gvrayé, Nàí vyv́ngshaq íe. Gvzv́mshì we nvng shǿm nø:tní bø̀nlurì svng Nà wūr taqkèní tvlē teqlv́m Nàí vdakshaq íe. Wervtnø̀ dvshà vsvng nø Nà yv́ng shvnūngshìe. Dvrvt dvròrì kaq dvbv̄ngshú nø Nà wa èíe. i 15 Màshup màbóng dø wàò nø, dvrá mvcv̀n vsvng ang wūrtùng ègiqò. A:ngí màshup bv̀nlì wàòrì shv̄ng høq dvshà mvhøtlá:mí laq tvnù:ngò.j 16 Yehowa nø dvciq lvpat mvril laril koqkv́m wáshìe. Ang rvgaq kèní nø wv́ngzà dvcìrì dvt nø shv̄ngv̄me. k 17 Yehowaé, dvsháchārì angmaq nøt nø Nà svng shvrúng we Nàí ètáòe. Angmaq nøt nònggùn dèkv́ngaò nø angmaq røt kà svng gø ètáaò. l 18 Rvgaq kèníni būng we shvnv̄lshú wáshì vsa:ngí, angmaq svng vrá tiq kvt svre vdv́n màdvzv́rlv́m rvt, dvrvtcèrì ó shvnip shvnv̄l we vhǿ:mòrì dvpvt døngmane, wa we kàciq èrvtnā daqò.m

Add new comment

5 + 5 =