Gvray svng shvtàlv́m Israel cèrì svng dvsha:tnò we

Gvray svng shvtàlv́m Israel cèrì svng dvsha:tnò we

 Zàywà angshá:rí Yehowa svng shètànøng. Shànshérrì lìpong taq Ang svng shèrīngnøng.  Israel nø ang svng Mv́n Angkàng pè vdòng taq laq dvbù. Zion angcǿ angcèrì gø angmaq Koqkv́m pè taq laq shvwéshì.Lv̀m sórí Ang bø̀ng svng laq shvring laq shvtàò.* Shēngshēng kwv̄ng nvng pvlvt gongcìng mø:tnò weí, Ang svng shvrīng zàywà laq wā. Kadø íe wani Yehowa nø Ang bashà rì taq dvbù nø, nøt cipshìrì* svng A:ngí chutchv́ng we jejúí, jór dvzá:ròe.

 Shànshérrì nø, jòrám we ngø̀r dvgùng lú:nò rvt laq shvwéshì. Angmaq yøpjv̀m taq gø, dvbù nø:tní zàywà laq wa. Vsvng dvcìrì svng tvle teqlv́m, bashàrì svng shø̄nlv́m rvt angmaq wur taq vní laplap déò we shv̀m laq lv̄ngshì. Angmaq nònggø:pmí nø Gvray kaq shvtà we zàywà laq wa. Vsvng dvcì koqkv́mrì svng shvmhǿng dvgwelv́m rvt íe. Vgo zǿmshúrì svng mvngbǿ:ngí dònglv́m rvt íe. Vrá yalòng nø dvrá kàciq taq vrū dø tiqdvchá vsvng dvcìrì svng mv̀ngrø̀ rø̀lv́m dvpvt íe. Ang kaq vlǿmshìrì jòr we dvgùng lúnlv́m rvt íe. 

Add new comment

2 + 7 =