Lv̀ngdø̀m tiq kà nø, Vkàngpè vdòngø, Ang jórnònggùn shaq kv́ng we vdòng taq namaq shaq dèkv́ngshìnø̀ng.

Búngám 15:2

Yehowa nø ngà nònggùn nvng ngàí shvtá rà pè íe. Ang nø ngà gø̀nshaq shvlutshú íá:mì. Ngà Gvray nø yapè mv̀ng èǿngange; Ngàí Ang svng shvgùnlv́m íe. Ngà vpèò Gvray gø í rvt, Ang svng ngàí shvringòe.

Efesus 6:10

Lv̀ngdø̀m tiq kà nø, Vkàngpè vdòngø, Ang jórnònggùn shaq kv́ng we vdòng taq namaq shaq dèkv́ngshìnø̀ng.

Dvrá Dvshat 20:4

Pàwálv́m wani, ngv̀nshàrì svng namaq dvpvt vtúālv́m nvng namaqí dv́ngkélv́m dvpvt, namaq nvng tiqdø dìlv́m pè nø namaq Gvray Yehowa íe,” v̄l ràe.

2Korintu 12:9-10

Iwe A:ngí ngà svng, Ngà jejú nø nà dvpvt luqtv̀me. Pàwálv́m wani Ngà jórnònggùn nø shaqcv̀m we vdòng taq kèní mv̀ng dvtan lóngòe, wa nàtv́ne. Wedø í rvtnø, Kristu Ang jórnònggùn nø ngà taq v́l dønglv́m dvpvt, ngà shaqcv̀m tvrà rì dang lè téwa dvbùnø:tní dvshv́ngshø̀nge. 10 Wedø í rvtnø, Kristu dvpvt shaqcv̀m tvrà rì rvt shvraq èchak we taq, zǿm mvluq mèpø̄n we taq, dvshá dvki nàrèng rì nvng dvshà mvhøtrì taq ngà nøt shø̀me. Pàwálv́m wani ngà kadvgvp shaqcv̀m nø̀ngnø, wedvgvp Kristu taq ngà nònggùn kv́nge.

Esaya 40:29

Mvjòr gǿ svng A:ngí nònggùn dvká:ngò nø, shaq cv̀m gǿ kaq jórnònggùn rv̄maòe.

 

 

Add new comment

11 + 1 =