Màbóng we laqyà vní dang

Màbóng we laqyà vní dang

1 Gvray dvrá svng màpǿò rìí vrā rā lòng svng mvcà:nò, mvrà wàòrì tvrà taq gø mvrip. Zershìrì rúngrà taq gø mvrung vsvng wegǿí nø ìshøt ìgv̀n lú:nòe. a 2 Wegǿ nøt shvrúng lòng nø Yehowa* dvrá taq lè í nø, dvrá welòng svng vyáng yaqdø̀ng a:ngí dvdā:mò nø dvmv̀ne. b 3 Wegǿ nø tìwàng shvnvngø vkvtshaq shǿng dø í nø, angcvp gø mvdár. Angrvtø̀ vhø̄m rā ke angshí gø shí long we shǿngtø̀ng nvng vbónge. A:ngí wàò dv́ngte taq gø yūlkéòe.c 4 Gvray dvrá svng màpǿòrì nø wedø mø̀í. Angmaq nø nv̀mbø̀:ngí dvcē:rò we kacø̀ng dø lè íe. 5 Wedø í rvt Gvray dvrá svng màpǿòrì nø, kàngélv́m yv́ng rip màzaqshi long; mvrà wā vsvng rì gø døngmanrì dvkǿmshì yv́ng v́l màzaqshi long. 6 Kadø íe wani døngmanrì tvrà nø Yehowaí sháòe. Gvray dvrá svng màpǿò rì tvrà nø vcat vmvngvme.

Add new comment

1 + 7 =