Namaqí èwànø̀ng dv́ngte shvngbe nø shóngnø:tní dvchǿng èwànø̀ng.

shvggun zaywa143:8

 Nà svng ngà nøt vdǿn shø̀ng we í rvt, vsháng rvtø̀í Nà mvkok dvdínøt kà tá laq lúnò. Ngà dòngnøt mvsø̀n nø Nà kaq ngángshø̀ng nø vlǿmshø̀ng rvt, ngà dìlv́m tvrà shèngøt dakngà. h

1Korintu16:8

Namaqí èwànø̀ng dv́ngte shvngbe nø shóngnø:tní dvchǿng èwànø̀ng.

Koloshi3:14

Yarì shvngbe mvdv̀m nø, shóngnøt ègwāshìnø̀ng; shóngnøt nø shvrv́m shvrálv́m dvpvt ngv̀ng we sv̄nhǿng íe.

1Yohan4:16

Gvray nø nøngmaq kaq shóngshì we svng, nøngmaqí shá gø sháì nø, kv́m gø kv́m bǿshà. Gvray nø shóngnøt íe. Shóngnøt vdòngø v̄l gǿ nø Gvray vdòngø vl we í nø, Gvray gø ang vdòng taq v̄le. 

Efesus4:2

Kapà yv́ng ínìgø, cipshìnøt nvng køn nø nøt yvng we nøt èv̀lnøng. Shóngnø:tní nàtø̄na kénøng.

1Yohan4:19

A:ngí vzv̀ng nøngmaq svng èshòng daqshà rvtnø, nøngmaq gø̄ Ang svng shóngshàì we íe.

 

 

Add new comment

5 + 3 =