Pvlàcè Nònggùn lun shì lvm Shàshér kàru

Pvlàcè Nònggùn lun shì lvm Shàshér kàru

1korintu 15:58 Wedø í rvt ngà shóngshøng we vnvm vchvng rìé, Vkàngpè vdòng taq namaq dèzaqshì bǿshà we bv̀nlì nø vshø̀ng mø̀í we svng èshánøng we í rvtnø, namaq nø màngvt màwv̄lshìshaq døngdøng wa èv̀lnøng sórí, kadvgvp gø Vkàngpè bv̀nlì taq kǿngtøp dèzaqshinøng.

Yohan16:33 Ngàí namaq svng yadv́ng pv̀n dvtá bǿshà we nø, Ngà vdòng taq mòngzø̀l lòng namaqí lúnlv́m dvpvt íe. Rvgaq tø̀mø nø namaqí dvshà mvhøt lòng nàhǿm lóngnø̀nge. Inìgø shaqshaqwa èv̀lnøng, rvgaq svng Ngà jorv́mà,” a:lòe.

Filipi 3:13-14 Vnvm vchvngrìé, ngàí lún bǿngà, wvng nø shini mvsunshø̀ng. Inìgø tiq pv̀n nø wv̀ngòe: mèpvng laprì svng vnángò nø, vzv̀ng laprì svng ránshø̀ng taqsórí, 14 Gvrayí Kristu Yesu vdòng taq ngà svng gønpaq zílv́m muqlàng mvdv̀m kèní ègong dakngà lòng lúnlv́m rvt, jòrlv́mrà mv̄nggá yv́ng svng ngà shvnv́ng mvnshø̀nge.

Roma12:2 Wemvdv̀mø, rvgaq yabàn mv̀rshv̀m mèshèmvtshìnø̀ngni. Gvray Ang nøt shvla we, Ang wv́mshì we, køtgøm shvlá vtv̄ng í we svng, nàmaqí shá lúnlv́m dvpvt, nàmaq tiq nøt tiq góng shvngbe nàshv́rshìnøng taqsórí angshv́r shèmvtshìnøng.

Hebru 13:5 Gv̀msùng svng map lù:ngí namaq laqyà svng leq mènǿkénø̀ng. Nàdánøngrì taq nøt èshø̀mnø̀ng. Kadø íe wani Vkàngpè A:ngí ni, “Ngàí nà svng kadvgvp gø mvlàng rang, Nà svng kadø ínìgø mvgur rang,” wa nø èv̄l yv̀ngshà.

Add new comment

1 + 6 =