Pvlàcè nounggwn lún shì lvm dvpat Jømciq rì

                     Pvlàcè  nounggwn lún shì lvm dvpat Jømciq rì

Mika6:8
Vsvng nàé, shvla we tvrà kapà í we nø A:ngí nà svng dvtáshaq íe; vdu vbóng dø rvwv̄n shálv́m nvng mvkok dvdínøt svng shóngshilv́m, nà Gvray mv́rdv̀ngø nøt cipshì sórí cv̀nlv́m wa mø̀í nìnø, Yehowa nø nà svng dvgá kapv̀n mvdø̀ng mvdaq røtshì rà ma?

Nahum 1:7
Yehowa nø nøt shvlae. Dvshà mvhøt we angni taq ang nø cìldv̀ng íe. Ang vdòng taq máshìrà washìrì svng A:ngí sháò nø vgùòe. 

Habakuk3:19
 Vkàngpè Yehowa nø ngà jórnònggùn èǿngange. Ngà hí svng nø A:ngí vzuq hí padø shèlèng nø, ngà svng vháng zàng taq dí dèzv́re.

Zefania3:17
Nà Gvray Yehowa nø nà dvhø̀ taq vl nø, jórnònggùn vtv̄ng vl pèí èchv́ng daqe. Nà rvt Ang dvbù nø shvwéshì longe. Ang shóngnø:tní nà svng shø̀mwa v́l lúnshi dèzv́r daqe. Zàywà shø̀ngnií nà rvtnø Ang dvbù longe.

Hagay2:5-7
Namaq nø Ejip móng kèní èbúng ráshà dvgvp, nàmaq nvng kàgvp Ngàí wv̀ng yv̀ngà dø tiqdvchá, Ngà Pvlàcè nø nàmaq dvhø̀ taq v́l døngdv̀ng wae; wervtnø̀ mèsèrenøngni, wae. c 6 Kadø íe wani Cìldø̀ngrì Angkangpè Yehowa yadø wae. Kadv́ngte màlé dvgvp, Ngàí muqlàngrì nvng rvgaq svng gø, shini tiq kvt vrá vnanlv́m íe; nvmukdvra svng gø, vdàm rvgaq svng gø vnānlv́m íe. d 7 Wv́ngzà dvcìrì shvngbe svng gø vnanlv́m íe. Wekvt angmaq nø sv́ngzà wàngcè shvngbeò pø̀yá pø̀nung nvng tiqdø noqngø̀m Tø̀ngnø yachø̀m svng di rae. Wervt Ngàí Tø̀ngnø yalòng svng ngø̀rpòngbà:ngí dvzǿnglv́m íe, wa Cìldø̀ngrì Angkàngpè Yehowa shø̀ne.

Add new comment

4 + 6 =