Shvlá vtv̄ng gønpaq nø shóngnøt í we

Shvlá vtv̄ng gønpaq nø shóngnøt í we

1 Ngàí nø vsvng pv̀n kà nvng muqlàng dvzv́rrì kà la shǿn shángò nǿng gø, shóngnøt màvl kèní nø, mø:tnò we vcìng, mø̀íni vwāwā dø̄ gǿng we cøpcīng dø wa ǿngàe. 2 Ngàí nø kàdvtut we gønpaq lúnò nø, vmáshaq kàrì shvngbe nvng paqzí shvngbe shángònøng gø; vrá, shìgùngrì vcíl dv́ngò høq kv́mnøt vlnø̀ng gø, shóngnøt màvl kèní nø, vshø̀ng ǿngàe. a 3 Vrá ngà vdáng dv́ngte dvshà vsvng kaq zǿngò nø, ngà góng gø wv́rlv́m høq tvlēngshø̀ng nø̀ng gø, shóngnøt màvl kèní, ngà dvpvt pà vjú gø màvl. b 4 Shóngnøt nø nøt yv̄ng nø, mvkok dvdíe. Shóngnøt nø mvmap màdvshv́ngshì; dvgùng mvláshì; 5 yv́ng mànvp dø mvwáshì, vdè dvpvt vjú mvlāshi; shv̀mná mvrí; vsvng mvrà màmvsø̄nga; c 6 Mvgv̄m lòng svng màdvbù, dìnglòng svng wa dvbùe; d 7 pà taq gø nøt yv̄nge; kadø í rā nìgø kv́me; kadvgvp gø vlǿmdv̀ng wáshìe; kapà taq gø tø̄n zá:nòe. e 8 Shóngnøt nø kadvgvp gø̄ màlēvm; kàdvtutkà gø vhø̄m nø gø̄mv̄me; kà angpv̀n shø̀n rì gø vnārv̄me; paqzí gø zǿm mvdv̀ng we angni tuq rāe. f 9 Kadø íe wani nøngmaqí akvt nø tiqmaq wa sháìe; kàdvtut kà shø̀:nì we gø tiqkā wa gǿ:mòe. 10 Wedø ínìgø kø̀mzøp té tǿng lòng tuq daq kvt nø, angtut angkā í rì nø vlev̄me. 11 Ngà nø cv̀mrécè ǿng dvgvp, cv̀mré døni kà shø̀n nø, cv̀mréí dvdā:mò dø dvdv̄mò nø, cv̀mréí rà:lò dø̄ wa ràl yv̀ngà. Akvt ngà téng lóngà kvt nø, cv̀mré nøt rì gur bǿngà. 12 Kadø íe wani akvt nøngmaqí nø mv́ryv́ng jv̀mna taq yv́ngshì dø mánmán wa yà:ngìe. Wervtø̀ tuq rā kvt mv̀ng nø, chaqdvp yv̀ng lú:ngìe. Akvt ngàí nø tiqmaq wa shángòe; wervtø̀ tuq rā kvt mv̀ng nø, Vkàngpèí ngà svng shá vdv́ngshaq dø tiqdvchá ngàí gø sháng lóngòe. g 13 Akvt v̄l we nø kv́mnøt, vlǿmrà nvng shóngnøt, ya vshø̀m pv̀n v̄le. Ya vshø̀m pv̀n taqkèní rīng vtv̄ng we nø shóngnøt íe.

Add new comment

6 + 12 =