Shvlut lúnlv́m júrøt kà

Shvlut lúnlv́m júrøt kà

Benyamin dvcì Kush ang kà rvtnø, Dawi Shvgùn Zàywà wa nø Yehowa svng korshi we kà

 Yehowa ngà Gvrayé, Nà vdòng taq ngà máshìrà wv̄ngshøng bǿngà. Ngà svng èyērrì shvngbe taqkèní èchv́ngà nø, ngà svng shèlutnà. Mø̀íni kàngkìí dø ngà svng èshv̀lkēng nø, shvlutshú màvl lv̄ng ngà svng tacheche èrv́nkeng bø̀ng we màshá! Yehowa ngà Gvrayé, ngàí yadø lādv́ng vléngò nø, ngà wur taq màdu màbóng we v̄l pà í nìnø;  Ngà rv̀mnvng pè svng ngàí màshup màbóng weí vwv́ngangò nø, mvtú màdá ngà svng nàtòng pè svng ngàí tø̄lv́m bǿngà pà í nìnø;ngv̀nshà pèí ngà svng leq zǿngkēng. Ngà gø̀nshaq svng nø vbātø̀m taq leqlv̄m; ngà dvgùng gø vbā dvtø̀l taq laq shvyǿ:mò.

 

 Yehowaé, Nà shv̀mná èrí weí tv̀m èbúng. Ngà svng vtù vgámshúrì angmaq shv̀mná vcōr we svng vgámlv́m Nà ni gemúnshì. Ngà dvpvt getv́ngshì nø dvrá kàciq èrvt daqò. Vsvng dvcìrì nø Nà gùrhø̄m laq dvhǿmshì rā. Wekvt angmaq mvdv̀m øplv́m vháng vtv̄ng yv́ng èrung daq. Vsvng dvcìrì kaq nø, Yehowaí kà ngéòe. Yehowaé, ngà dø̄ngmān nø nøtmvdóng we svng ècà:nò nø, shvràlv́m màvl, døngmane, wa we kàciq èrvtnāngà. Ngàé, Gvray dvrá mvcv̀n vsa:ngí màdvrá dø wàòrì nø laq shv̄ngv̄mé; døngmanrì svng mv̀ng nø shèdø̄ng shèngà:ngò. Pàwálv́m wani døngman pè Gvray Nà nø nøt mvsø̀nrì svng gun dvtøpshú èíe.  Gvray kaq nøt vdǿnshi lòng nø ngà dvgà èǿngange. Nøt dø̄ng nøt mvdóngrì svng gø̀nshaq shvlutshú pè nø Ang íe. Gvray nø dø̄ngmān we kàciq rvtnāshú íe. Mvgv̄m we wàò rì svng ni vrv̀m Ang shv̀mná ríe. Vsvng nøt màwv́ngshì rānī Gvray nø Ang shv̀m halshì longe. Angpv̀ndvn lēshì nø, tvlú dvgǿshìe.

 

 A:ngí werì dvshílv́m Ang dv̄m rì dvgǿshì bǿì nø; Ang svmi tvmá shvwārshìe. Eyv̀ngnøng, mvgv̄m we nøt zv́ngshì vsvng nø màshup lù:ngí góngshvng mø̀ívm kvt, yùm we vyà we gv̀l daqòe. h A:ngí dv̀ngkø̀r chuqòe. A:ngí chuqò dv̀ngkø̀r taq ni ang vjāv̄me.  Angò gvcvt mvgv́m lòng nø ang svng ni vwv́ng rae. Mvhø̀ mvhut gvlv́ngshì lòng gø ang vgo taq vhap daqe. jYehowa Ang døngman dø tiqdvchá ngàí Ang svng oqà wàlv́m íe.Vháng vtv̄ng Yehowa Ang bø̀ng svng ngàí shvrīng shvtà zàywà wàlv́m íe.

Add new comment

16 + 3 =