Shvnsher Karu

Shvnsher Karu
BÚNGÁM 33:14
 Wekvt Yehowaí, “Ngà vdè ni nà nvng tiqdø dø̄ng nø, Ngàí nà svng nārshì lún dvzv́rlv́m íe,” a:lòe.
DVRÁ DVSHAT 33:27
Dvciq lvpat cúnshì pè Gvray nø nà máshìrà èíae; Lv̀ngpvng kèní nø Ang dvciq lvpat wu:rí nàbúm daqe. A:ngí nà mv́rdv̀ng kèní ngv̀nshàrì svng lù:ngò nø ‘Ang svng dèbā:lò,’ wae.
SHVGÙN ZÀYWÀ BOK 138:3
Nà svng ngàí gong we angni taq Nàí ngà svng nàtv́n dakngà. Nàí ngà dòngnøt svng shaq dèkv́ngà weí ngà svng nvrø̀m té dèzv́ràe
KÀSHVGØP 14:29
Shv̀mná rí màpán gǿ nø cíngrálnøt vdáe. Shv̀mná rí vpán gǿ nø, dál lòng dvtānshìe.
 
 
 

Add new comment

1 + 2 =

Please wait while the page is loading