Shvnsher karu

Shvnsher karu

Shvnsher karu

Yohan 16:33

Ngàí namaq svng yadv́ng pv̀n dvtá bǿshà we nø, Ngà vdòng taq mòngzø̀l lòng namaqí lúnlv́m dvpvt íe. Rvgaq tø̀mø nø namaqí dvshà mvhøt lòng nàhǿm lóngnø̀nge. Inìgø shaqshaqwa èv̀lnøng, rvgaq svng Ngà jorv́mà,” a:lòe.
 
Ezekiel 18:32
Pàwálv́m wani vsvng kagǿ shìlv́m lòng svng gø Ngà màshvrúng. Wervt nàmaq nøt nàwv́ngshì ránøng nø, cúnshì leqlúnnøng,” wa Vkàngpè Yehowa shø̀ne.
 
Efesus 2:8
Pàwálv́m wani namaqí nø jejúí kv́mnøt taqkèní gø̀nshaq èlún bǿshà we íe. Vrá yalòng nø vdè kèní mø̀í, Gvray gønpaq íe.
Download:Audio icon htam_for_21.mp3

Add new comment

11 + 1 =

Please wait while the page is loading