Shvnsher Karu

Shvnsher Karu

Shvnsher Karu

Shvgun Zaywa 118:14-15

Yehowa nø ngà nònggùn nvng zàywà í nø, ngà chutchv́ngshú íe. Dø̄ngmanrì angmaq zóngrì taq nø dvbù we nvng chutchv́ng lún we kà shaq vkiqe. Yehowa Ang vbàng wu:rí nònggùn jòr we dvta:nòe.

Shvgun Zaywa 62:1-2

Ngà dòngnø:tní shø̀mwa Gvray kaq cāngòe. Ngà gø̀nshaq shvlut lúnlv́m tvrà nø, Ang taqkèní wa íe.  Ngà lóngdø̀ng nvng ngà svng shvlutshú nø Ang wa íe. Ngà dvkøqshìrà cìlzunzvng nø Ang í rvt, ngà kadvgvp gø màjūnshø̀ng long.

Hebru 11:1-2

Kv́mnøt wā lòng nø nøt taq vlǿmshìrì kaq angkè v̄l dø dvdu:tnò nø, shini mvyà:ngòrì svng angjǿng v̄le, wa kv́m lòng íe.  Darì vsvngrì kaq Gvray wv́mshì yà:ngì we gø, kv́mnøt yalòng rvtnø íe

Add new comment

4 + 3 =

Please wait while the page is loading