Shvnsher Karu

Shvnsher Karu

Gvray Shvnsher Karu

Roma 12:9-12

Roma 15:13

Hebru 10:23

Shóngnøt nø vní shvlē laq màvl. Mvgv̄m màshvla we svng ènǿmshìnøng; shvla we svng mv̀ng nø kvp mènvtshìnøng.  Angnv̄m angchvng vzø̀m dang taq nø shóngnøt vjø̀:ngí mèkokkénøng. Tiq gǿ nø tiq gǿ nàpǿkénøng.  Dvzaq dvkv́ngshì dang taq nø mènàzingnøngni. Pvlàcè dang taq nøtlø̀mlø̀m Vkàngpè svng dèzø̄mnø̀ng.  Nøt vlǿmshì dang taq dèbùnøng. Dvshà mvhøt we taq ètø̄nshìnøng. Vjúrøt we taq tǿngtǿng wa dèzaqshinøng
Vlǿm rà zi pè Gvrayí kv́mnøt taq kèní dvbùlv́m, mòngzø̀llv́m shvngbe nvng Shànshér Pvlàcè nònggùn kèní nàmaq svng vlǿm rà dv̀n leq dèzǿnga daqnø̀ng.
Wemvdv̀mø, dv́nkà èzí yv̀ngshà pè Ang nø nøttǿng kv́mv́m daq pè í rvtnø, nøngmaqí vchà:ngì we kv́mnøt tvrà svng, màwv̄lshàì dø dø̄ngdø̄ng wa mvnvtshài.

Add new comment

4 + 1 =