Shvnsher Karu

Shvnsher Karu
Shvgunzaywa34:17-19
Døngman rìí gōò we kà svng Yehowaí táāò nø, angmaq dvshà mvhøtrì shvngbe taqkèní, angmaq svng shvlu:tnòe. o
18 Yehowa nø nøtdvtrì shvnv̄ng yv́ng vl nø, vlé dǿmshì nø tǿnshìrì svng chá:ngòe. p
19 Døngman vsvng nø dvshá dvki vhǿ:mò we luqe. Inìgø werì shvngbe taqkèní Yehowaí shvlu:tnòe. q
Luka12:25-26
Namaq góng èginøng weí, vdè vbat svng tiq rvtø̀cè rv̄m èngutshìnø̀ng we kagǿ èv̀lnøng ma?26 Cv́m vtv̄ng we ya pv̀ncè dv́ng namaqí wá mèngutnøng nìnø, dvgá rì rvt pàwálv́m góng dègīshìnø̀nge ma
 
Ngàí Yehowa svng vkøk kē, A:ngí ngà svng nàtv́n dakngà. Ngà svrelv́m í dv́ngte taqkèní shèlut bǿngà. c
5 Dvgá rìí gø Ang svng dvjaqò nø,* lànglàng gáá:mì. Angmaq mv́r nø kadvgvp gø màshvraqshì long.
6 Dvshàng pè ngàí gōngò ke, Yehowaí ètángāng nø, dvshà mvhøtrì shvngbe taqkèní shèlutne. d
Hebr 4:15-16
5 Kadø íe wani nøngmaq vdáì we shvrúngshú pè nø nøngmaq shaq cà:mì tvràri taq nøtna mvsháò we shvrúngshú nø mø̀í. Ang nø dang vrv̀m taq nøngmaq dø tiqdvchá dvløt we vhǿ:mò nìgø, mvrà màvl we shvrúngshú lè vdáì we íe.
16 Wervt nøngmaq nø dvsházā we lúnlv́m dvpvt gø, zǿmdv̀ng we rvtø̀ taq dvbv̄ng we jejú lúnlv́m dvpvt gø, nøngmaq nø jejú rúngtv̀ng yv́ng svng nvrø̀m dvtéshàì sórí vnvpshàì.
Download:Audio icon bible_june5.mp3

Add new comment

4 + 15 =