Shvnsher Karu

Shvnsher Karu
Shvggunzaywa bok145:17-21
Yehowa nø A:ngí wàò dv́ngte taq dø̄ngman nø, Ang bv̀nlì í dv́ngte taq mvkok dvdíe.18 Yehowa nø Ang svng røtshì rarì yv́ngø tvp v̄le. Nøt dø̄ngnø:tní Ang svng gōòrì shvngbe shvnvngø̄ v̄le.19 Ang svng vpǿ svreò rì shòng pv̀n svng A:ngí dvgø̄māòe. Angmaq vkiq kàsvng gø A:ngí táāò nø chv́ng lú:ngòe. j20 Yehowa svng shóngshì rì shvngbe kaq A:ngí roqrīme. Gvray dvrá mvcv̀n rì shvngbe svng A:ngí shvmá:ngòe. k21 Ngà nònggø:pmí nø, Yehowa svng shvring shvtà we kà shø̀nlv́m íe.Sv́ngzà wàngcè í dv́ngteí gø, Ang shànshér we bø̀ng svng dvciq lvpat shvtàlv́m í longe.
2timoti 1:7-9
Kadø íe wani Gvrayí nøngmaq svng nø màzaqshi we svre nøt èzí daqshà we mø̀í. Nònggùn jòr we, vshòngke we nvng vdè svng øp dv́ngshì we nøt mv̀ng èzí daqshà.d8 Wervtnø̀, nà nø nøngmaq Vkàngpè dvpvt shvkse wáshì we taq í nìgø, Ang dvpvt vróngshaq pè ngà rvt í nìgø, mèshèraqshìni. Dvbùshv̀ngkà dvpvt Gvray Ang jórnònggùn taqkèní dvshá yv̀ng tiqdø tø̄nshò. e9 Nøngmaq svng Gvrayí èchv́ng bǿshà nø, Ang bashà wáshìlv́m ègo bǿshà lòng nø nøngmaqí wàì we bv̀nlì rvtnø mø̀í. Kāngshv́ng dvciq vzv̀ng kèní* Kristu Yesu vdòng taq, Gvray Ang gvcvt vjøn yà:ngà we nvng nøngmaq svng èzí daqshà we Ang jejú taqkèní mv̀ng ègō bǿshà we íe.

Add new comment

1 + 0 =