Shvnsher Karu

Shvnsher Karu
Mati 19.26
Yesuí angmaq svng dvjaqò sórí, “Vsvng dāng kèní nø wá mvngutshi. Gvrayí nø pà gø wá dá:ngòe,” a:lòe.
Roma 8:28-29
Vrá, Gvray kaq shóngshì nø, A:ngí vjøn yà:ngà we gvcvtnøt svng cà:nò nø vgoshaq rì angmaq dvpvt nø, pv̀n vrv̀m í dv́ngte nø shvla we wa lví long dø Gvrayí bǿn dvzá:rò lòng svng nøngmaqí sháìe.t
29 Kadø íe wani Angcè pè nø, angnv̄m angchvng mvme gø taq kèní vlat í lúnlv́m dvpvt, A:ngí vzv̀ng kèní vyv́ng vsháshaqrì angmaq svng nø, Angcè pè mv̀rshv̀m vmvtlv́m rvt, A:ngí darì kèní rvhiq yà:ngì we íe.
Yohan3:16-18
Ang kaq kv́m vsvng kagǿ ínìgø màmvng nø dvciq lvpat gø̀nshaq lúnlv́m dvpvt, Angcè Lòngzàpè zí daqì høqshaq ni Gvray nø rvgaq tø̀m vsvng kaq shóngshie. k17 Kadø íe wani Gvrayí Angcè pè rvgaq tø̀m svng dvzv́r daqà lòng nø, rvgaq tø̀m svng kàngélv́m dvpvt mø̀í, rvgaq tø̀m nø Ang taq kèní gø̀nshaq shvlut lúnlv́m dvpvt mv̀ng íe. 18 Ang kaq kv́m gǿí nø kàngé we màhǿ:mò; Ang kaq mvkv́m vsvng kaq nø, Gvray Angcè Lòngzà pè bø̀ng svng mvkv́m rvtnø kà vngéshaq íá:mì.
Mati 11:28-30
28 “Vlishì we døngjá èrínøng nø mèjòrnøng rì namaqé, Ngà yv́ng èdi ránøng; Ngàí namaq svng nārshì dvzv́ra:tnìni. w
29 Ngà paqdv̀ng èrínøng nø, Ngà taqkèní ècv̄nshì ránøng; pàwálv́m wani Ngà nø nøt kø̄n nø cipshø̀nge. Wekvt namaq dòngnøt mvsø̀n* dvpvt nārshìrà lá èlún lóngnønge. x
30 Kadø íe wani Ngà paqdv̀ng nø rí nàm nø, Ngà døngjá gø vnànge,” wae.

Add new comment

2 + 2 =