Shvnsher Karu

Shvnsher Karu

Shvnsher Karu

Luka 1:37

 Kadø íe wani Gvrayí wá mvlú:nò we pà gø màvl,” a:lòe.
 
Roma 10:17
Wervtnø̀ kv́mnøt nø Dvbùshv̀ngkà tá lú:nò yv́ng kèní í nø, Dvbùshv̀ngkà welòng nø Kristu Ang mòngkà íe.
 
Hebru 11:6
Kv́mnøt màdáshaq nø Gvray kaq wv́mshì dvzv́r mvlúnshì. Pàwálv́m wani Gvray yv́ng sv̀ng vnvpshi ra gǿ nø, Gvray v̄l we svng gø, Ang kaq láòrì svng A:ngí zìbè zi daq we svng gø, kv́m ràe.

Add new comment

6 + 5 =

Please wait while the page is loading