Shvnsher Karu

Shvnsher Karu

Gvray Shvnsher Karu

Dvra Dvsha
31:6
Nonggùn dèkv́ngshìnø̀ng, nvrø̀m dètéshìnøng. Angmaq svng svre gø mèsèrenøngni, nøt gø mènàmaq nøngni. Kadø íe wani namaq nvng tiqdø di pè nø namaq Gvray Yehowa íe. A:ngí namaq svng kadvgvp gø mègur mèlàng ránø̀ng,” a:lòe
Esaya 40:31
Inìgø Yehowa svng vlǿmshì nø cāò rìí nø, nònggùn angshv́r vshv́rshi lún lú:ngòe. Wekvt angmaqí nø làngdø̀ngmèrì dø chēr rìí vlāng lú:nò nø, angmaq kvlv̀ng nìgø mvjòrlv́m màvl long; tvrà di nìgø, vnìlv́m màvl long.
Mati6:3
nàí dvsházā bv̀nlì èwàò dvgvp, nà vbàng wū:rí èwàò lòng nø nà vgwé wū:rí laq mvsháò.

Add new comment

6 + 0 =