Shvnsher Karu

Shvnsher Karu
Kashvgøp
3:5-7 Nà nøtmvsø̀n shvngbeí Yehowa kaq shaq èkv́mshì. Nà vdè shánøt svng mènalǿmshìnì. d
6 Nà tvrà í dv́ngte taq Ang svng nàchà:ngò. Wekvt A:ngí nà tvrà rì mèdóngā daqe. e
7 Ngà nø zitnøt v̄le mèlv́nshìni. Yehowa svng svre nàpǿò nø, mvgv̄m lòng taqkèní èrv́lshì.
Shvgun Zaywa Bok 31:21-24
Yehowa nø ìshøt ìgv̀n laq vl. Kadø íe wani ngà nø vwāngshaq wamà taq v̄l kē, Ang dàlv́m mvkok dvdínøt, ngà svng dètan bǿngà. u
22 Ngà shér vkaq svrengv́mà ke, “Nà negv̀m kèní ngà svng èrv́l bǿngà,” wvng nø shǿn vléng bǿngà. Inìgø, Nà svng ngà kórshø̀ng ke, Nàí ngà røtkà svng wedøni ètángang bǿngà.v
23 Yehowa Ang gar daqò nø, dvshv́ngshì nø:tní bv̀nlì wàòrì svng nø, køtgø̄m tvle teq daqòe. w
24 Yehowa svng nøt vdǿnshi nø ècānøngrì namaq shvngbeé, shaq nònggùn dèkv́ngshìnø̀ng nø nvrø̀m dètéshìnøng
Mati 17:20 A:ngí angmaq svng a:lò we nø, “Namaq kv́mnøt ècv̀mnøng rvtnø íe; kadø íe wani Ngàí namaq svng jø̀ngjǿng v̄la:tnìni, namaq kv́mnøt nø mvngāka shí tiq chv̀ng dv́ngtecè dv́ng èv̀lnøng kvt kèní nø, namaqí shigùng yalòng svng, ‘Yayv́ng kèní kuyv́ng èshøtshì,’ lā èvlnø̀ng nìgø, ang shøtshìv̄me. Wekvt nø namaqí wá mèdv́ngnøng we pà tiq pv̀n gø màvl long.

Add new comment

2 + 2 =