Shvnsher Karu

Shvnsher Karu
Pilipi 4:13
Ngà svng shaq nònggùn dèkv́ng pè Ang taq kèní ngàí pà gø wá dv́ngòe.
Esaya 41:10
Mèsèreni, Ngà nø nà nvng tiqdø v̄le. Nvrø̀m mèbùmni, Ngà nø nà Gvray ǿngàe. Ngàí nà svng nònggùn dvkv́ng nø, nà svng dvbvnglv́m íe. Ngàò jòr we vbàng wu:rí nà svng tubùmlv́m íe.f Dvrá dvshat 31:6 dètéshìnøng. Angmaq svng svre gø mèsèrenøngni, nøt gø mènàmaq nøngni. Kadø íe wani namaq nvng tiqdø di pè nø namaq Gvray Yehowa íe. A:ngí namaq svng kadvgvp gø mègur mèlàng ránø̀ng,” a:lòe.
Esaya 40:31
Inìgø Yehowa svng vlǿmshì nø cāò rìí nø, nònggùn angshv́r vshv́rshi lún lú:ngòe. Wekvt angmaqí nø làngdø̀ngmèrì dø chēr rìí vlāng lú:nò nø, angmaq kvlv̀ng nìgø mvjòrlv́m màvl long; tvrà di nìgø, vnìlv́m màvl long.
Búngám 15:2
Yehowa nø ngà nònggùn nvng ngàí shvtá rà pè íe. Ang nø ngà gø̀nshaq shvlutshú íá:mì. Ngà Gvray nø yapè mv̀ng èǿngange; Ngàí Ang svng shvgùnlv́m íe. Ngà vpèò Gvray gø í rvt, Ang svng ngàí shvringòe.
Efesus 6:10 Lv̀ngdø̀m tiq kà nø, Vkàngpè vdòngø, Ang jórnònggùn shaq kv́ng we vdòng taq namaq shaq dèkv́ngshìnø̀ng.

Add new comment

3 + 0 =