Shvnsher Karu

Shvnsher Karu

Shvnsher Karu

Shvgun Zaywa bok 46:1

Gvray nø nøngmaq máshìrà nvng jórnònggùn èíāìe. Ang nø dvshàmvhøt rvtø̀ taq dvbv̄nglv́m tvlú dvgǿshìshaq íe.

Shvgun Zaywa Bok 22:30

Angmaq angcǿ angcèrìí gø Ang svng dvzøm lú:ngòe. Mèpvng mvril cèrì svng gø Yehowa dvrá dvtálvm í longe.

Luka 9:18

Tiq kvt nø Ang wawa júrøtshi dvgvp, Ang coqcv́nrì gø Ang nvng tiqdø vl ke, A:ngí angmaq svng rø:tnò nø, “Ngà kagǿ ǿngà we vsvng loksokrìí kadø wae ma?” a:lòe.
Download:Audio icon ah_htam_25.mp3

Add new comment

2 + 0 =

Please wait while the page is loading