Shvnsher karu

Shvnsher Karu

Shvnsher Karu

Efesus 2:8-9

Pàwálv́m wani namaqí nø jejúí kv́mnøt taqkèní gø̀nshaq èlún bǿshà we íe. Vrá yalòng nø vdè kèní mø̀í, Gvray gønpaq íe.  Tiq gǿ gø pà shvringshì we màv̀llv́m dvpvt, vdèí bv̀nlì wàò we taqkèní gø mø̀í.

Kashvgxp 3:5-6

Nà nøtmvsø̀n shvngbeí Yehowa kaq shaq èkv́mshì. Nà vdè shánøt svng mènalǿmshìnì.  Nà tvrà í dv́ngte taq Ang svng nàchà:ngò. Wekvt A:ngí nà tvrà rì mèdóngā daqe.

Download:Audio icon fomp3.mp3

Add new comment

1 + 0 =

Please wait while the page is loading