Shvnsher Karu

Tesalonia 5:14-18

Vnvm vchvng rìé, vzingrì svng èngv̄nnø̀ng. Nøt tìnrì svng nònggùn èzínøng. Shaqcv̀mrì svng dèbvngnø̀ng. Shvngbe svng nøt shèyv́ngshìnøng. 15 Kagǿ ínìgø, mvgv̄m lòng svng mvgv̄m weí màwv́ngālv́m nàyáshìnøng. Kadvgvp gø tiq gǿ nø tiq gǿ dvpvt nvng vsvng shvngbe dvpvt shvla we wa wá dèzaqshinøng. 16 Kadvgvp gø dèbùnøng. 17 Mànārnār vjú èrøtnø̀ng. 18 Pv̀n vrv̀m taq Gvray kaq oqà èwànø̀ng. Kadø íe wani yalòng nø Kristu Yesu vdòng taq namaq dvpvt Gvray Ang wv́mshì lòng íe.

Roman 10:13

Kadø íe wani Vkàngpè bø̀ng svng goò dv́ngte kagǿ ínìgø, wegǿí nø gø̀nshaq lúnlv́m íe, wae.

Mati11:29-30

Ngà paqdv̀ng èrínøng nø, Ngà taqkèní ècv̄nshì ránøng; pàwálv́m wani Ngà nø nøt kø̄n nø cipshø̀nge. Wekvt namaq dòngnøt mvsø̀n* dvpvt nārshìrà lá èlún lóngnønge. x Kadø íe wani Ngà paqdv̀ng nø rí nàm nø, Ngà døngjá gø vnànge,” wae.

Koloshi 3:20-21

Cv̀mré rìé, kadvgvp gø nvpè nvmèmaq kà ètánøng; wedø èwáshì lòng nø Vkàngpè wv́mshì we íe.1 Angpè maqé, namaq nvcǿ nvcèrì nøt màgvyaqshìlv́m rvt, angmaq svng shv̀mná mèshèrínøngni.

Mati5:13-16

Namaq nø rvgaq taq v̄l rì dvpvt shvlaq èínønge. Iwe, shvlaq nø kíshaq bø̀lvm nìnø, vrá lvkí long dø wá màshvla rvt pà vjú màvl. Pv̄nglap svng gu:rò nø, vsa:ngí lv̄mlv́m wa íe. k 14 Namaq nø rvgaq taq v̄l rì dvpvt gálòng èínønge. Būnglut yv́ngø shvzøngshaq wamà nø má màshvla.  15 Vrá, svmigwìn gø, dvciqò dá:ngí mvgù:rí ku:pmò we kagǿ gø màvl. Svmi shvrúngrà taq lè shvrú:ngò nø, chø̀m taq vl rì shvngbe svng dvgáāòe. m 16 Wedø tiqdvchá, namaqí shvla we bv̀nlì èwànø̀ng we svng vsvngrìí yà:ngò nø, muqlàng taqlapmø v̄l pè namaq Nvpè ngø̀r dvgùng svng lashvrīng lú:ngò dø, namaq gálòng nø angmaq mv́rdv̀ngø dègáānø̀ng.

Add new comment

4 + 0 =