Shvnsher Karu

Shvgùn Zàywà 5:9,11 9

Kadø íe wani angmaq shø̀n kà taq kv́mv́m daq we tiq kà gø màvl. Werì dòngnøt taq nø shvtìn gvyaqlv́m nøt dvchǿng zv́ngshìe. Angmaq pvyūng nø vtánshaq dvgv̀m í nø, angmaq pvlèí shvring rā lòng gø vhúng íe. f 11 Wedø ínìgø Nà vdòng taq máshìrì shvngbe nø laq dvbù. Dvbù nø:tní dvciqciq zàywà laq wā. Nàí werì svng èga:rò rvtnø, Nà bø̀ng svng shóngshì rìí gø Nà vdòng taq shvwéshì laq lú:nò.

Dvzvrrìv16:31-32

Angní lvngàí, “Vkàngpè Yesu svng èkv́mnøng kvt nø, nà nvng rvpkøp gø̀nshaq lún daqe,” a:lòe. 32 Wekvt angníí ang nvng ang chø̀m taq vl rì shvngbe svng Vkàngpè mòngkà shø̀:nòe.

Shvgùn Zàywà 145:5-10

Brìmbrìm shór nø ngø̀r we Nà pòngbàng nvng Nà dvdv̄m vtiqlv́m bv̀nlìrì svng ngàí dak dvdv̄mlv́m íe. 6 Nà jòr we nònggùn bv̀nlìrì svng Vsàngí shø̀n lú:ngòe. Ngàí gø Nà ring we dvgùng vháng vlún we svng dvshv̄nglv́m íe. 7 Nà shvlánøt luqpǿng we kaq angmaqí dvdv̄m rǿ:nò nø, Nà dø̄ngman nøtdang gø dvbù nø:tní vhaqshì nø dvshv̄ng lú:ngòe. 8 Yehowa nø bv̄ngmvnǿ í we mvrézanøt dv̀n zø̀ng nø, shv̀mná rí vkǿn nø mvkok dvdínøt pǿng luq pè íe. 9 Yehowa nø shvngbebe svng nøt shvla nø, Ang dvsházā nøt rìí gø, Ang bv̀nlìrì í dv́ngte mvdv̀mø gǿmkéòe. 10 Yehowaé, Nà laqmùrì í dv́ngteí Nà svng oqà wā longe. Nà shànshér rìí gø Nà svng shèring shètà longe.

Add new comment

14 + 6 =