Shvnsher Karu

  Kashvgøp 17:1-3

Vdè wa tōngshì gǿ nø vdè shvrúng lòng wā láò vsvng íe. Dø̄ngtǿng we zitnøt shvngbe svng ang nø vtúshú wáshìe. 2 Svngdál nø cíngrálnøt taq màdvbù. Vdèí dvdā:mòrì dvtánshìlv́m lòng svng wa ang shvrúnge. a 3 Mvgv̄m màshvla lòng tuq ra kvt nø, shvyǿm we gø tuq rae. Dvgùng vyǿmlòng nvngnvng nø yitke we zv̀n rae.

Filipi4:4-6

Kadvgvp gø Vkàngpè vdòng taq dèbùnøng; dèbùnøng, wvng, vrá tiq kvt a:lìe. 5 Namaq nøtkøn nøtyv̄ng nøt nø vsvng shvngbeí laq shá bǿò. Vkàngpè nø tuq yùl daqì. d 6 Pa dang taq gø góng mèginøngni. Pv̀n vrv̀m taq mv̀ng nø, júrøtshi we nvng oqà wa taqsórí, namaq røtshì mèyǿnøngrì nø Gvray kaq shá dèzv́rnøng.

Shvgùn Zàywà 37:4-7

Yehowa taq nøt shèrúng nø dèbù; wedø èwáshì kvt nàí nàlǿ:mò dø A:ngí nà svng èzi daqe.d 5 Nà tvrà nø Yehowa svng tèleshì. Ang taq nà nøt nàdǿnshì. Wekvt A:ngí shèbǿna daqe. e 6 Wekvt nà dø̄ngman we nø gálòng dø̄ A:ngí dègáa daq nø, nà kaq nālv́m màvl, vdūe, wa we kàciq gø vyáng mvlùng padø dètana daqe. f 7 Yehowa vdòng taq ènārshì nø nøt shèyvngshi weí Ang svng ècāò. Angtvrà taq lúnshì gǿ nvng nøt dvgoq gvcvt vjø̄:nò gǿ rvtnø gø, nøt mènàjángshìni. 

Koloshi 3:2-4

Namaq nøt nø rvgaq tø̀mø vlrì svng màdǿnshishaq, muqlàng taqlap vlrì svng lè nàdǿnshìnø̀ng. 3 Kadø íe wani namaq nø èshì yv̀ngshà nø, namaq gø̀nshaq gø Kristu nvng tiqdø Gvray vdòng taq lè vmáshaq íá:mì. 4 Vrá Kristu nø nøngmaq gø̀nshaq èíāìe. Ang dvtánshì daq kvt namaq gø Ang nvng tiqdø ngø̀rdvgùng mèngú daqnø̀nge

Add new comment

2 + 1 =