Shvnsher Karu

Shvnsher Karu
Shvgùn Zàywà 119:10-13
Ngà tiqnøt shvngbeí Nà svng láng bǿngà. Nà dvkv́mkàrì taqkèní ngà dām mèdèzv́rànøng. 11 Ngàí Nà svng màlélv́m rvt Nà Mòngkà ngà nøt vdòng taq shøpmòe. 12 Yehowaé, Nà svng oqà. Nà dvrárì ngà svng shèngøtnà. 13 Nà dvrá kàciqrì shvngbe, ngà nònggø:pmí dvshv̄ngòe. 1Yohan5:3-5 Gvray dvkv́mkàrì cv́n dvdø̄:ngì lòng nø, Ang svng shóngshàì lòng shvkse í nø, nøngmaq nø Ang svng jø̀ngjǿngni shóngshàì kèní nø Ang dvkv́mkàrì gø cv́n rvzaq we mø̀í. 4 Pàwálv́m wani Gvray angcè kagǿ ínìgø rvgaq svng jòrá:mì nø, jòr we yalòng nø nøngmaq kv́mnøt íe. 5 Rvgaq svng jòrá:mì gǿ nø kagǿ íe? Yesu nø Gvray Angcè pè íe, wā nø kv́m gǿ íe. Roma3:23-26 Kadø íe wani shvngbebeí mvrà wàò nø, Gvray ngø̀rdvgùng svng mvrǿnkéò. 24 Inìgø, Kristu Yesu vdòng taq vl we chutchv́ng lòng taq kèní, Gvray jejú rvtnø døngman we dvdut lún bǿshà. 25 Pàwálv́m wani, Gvray nøt shvyvngshi nø, vzv̀ng wà yà:ngà we mvràrì svng tønāò weí Ang døngman lòng dvtanalv́m dvpvt kv́m vsvngrìí nø, Yesu Ang shvwi taq kèní mvrà chutna we lúnlv́m rvt, Yesu Ang shvwií* shvmāā we núngpà wàlv́m dvpvt Gvrayí Ang svng shvrúng daqà. 26 Yalòng nø akvt ínìgø, Gvray nø døngman pè í we nvng Yesu kaq kv́m vsvng kaq nø døngman we dvdutna pè gø Ang ni í we svng dvtanalv́m dvpvt íe.
 
 
 
 
 

Add new comment

5 + 4 =