Shvnsher Karu

Esaya 41:10 Mèsèreni, Ngà nø nà nvng tiqdø v̄le. Nvrø̀m mèbùmni, Ngà nø nà Gvray ǿngàe. Ngàí nà svng nònggùn dvkv́ng nø, nà svng dvbvnglv́m íe. Ngàò jòr we vbàng wu:rí nà svng tubùmlv́m íe. Shvngun zàywà 56:3 Ngà svreng dvgvp, Nà svng wa ngà nøt vdǿnshø̀nge. Filipi 4:4-7 Vkàngpè vdòng taq dvbú rà we 4 Kadvgvp gø Vkàngpè vdòng taq dèbùnøng; dèbùnøng, wvng, vrá tiq kvt a:lìe. 5 Namaq nøtkøn nøtyv̄ng nøt nø vsvng shvngbeí laq shá bǿò. Vkàngpè nø tuq yùl daqì. 6 Pa dang taq gø góng mèginøngni. Pv̀n vrv̀m taq mv̀ng nø, júrøtshi we nvng oqà wa taqsórí, namaq røtshì mèyǿnøngrì nø Gvray kaq shá dèzv́rnøng. 7 Wekvt nø cíngrál mvlúnshì dv́ngte lø̀m vlēò we Gvray Ang mòngzø̀l long nø, Kristu Yesu vdòng taq namaq dòngnøt nvng namaq shánøt dvdv̄mnøt svng, nàcún nàsónga daqnø̀nge. Esaya 41:13 Kadø íe wani Ngà nø nà vbàng wur svng zø̀m nø nà svng, ‘Mèsèreni, Ngàí nàsvng dvbv̄ng daknge,’ wvng pè nàò Gvray Yehowa ǿngàe. Shvngun zàywà 118:6 Ngà lapmø Yehowa wáshì rvt ngà màsvrēng. Vsa:ngí ngà svng kapà wá lelúnnøng? 1Yohan 4:18 Shóngnøt taq nø svrenøt màvl. Kø̀mgøm tétǿng we shóngnø:tní nø svrēnøt svng lù:ngòe. Svrēnøt taq nø kàngélv́m lòng v̄l rvtnø, svrēnøt zvng gǿ nø shóngnøt taq shini té mvtǿng gǿ íe.

Add new comment

3 + 0 =