Shvnsher Karu

Shvnsher Karu

Shvnsher Karu

1Piter1:9

Pàwálv́m wāni, namaq dòngnøt svng chutchv́ng we welòng nø namaqí èlún bǿshà. Welòng nø namaq Ang vdòng taq èkv́mnøng lòng ang mvtú dvtøm íe
 
Roma 15:32-33
Yalòng nø Gvray nøt kèní pamvràcè nàmaq yv́ng svng dvbùnø:tní tok long nø nàmaq nvng tiqdø shàban dvshv́rshì lúnlv́m rvt gø íe.  Mòngzø̀l lòng zíshú pè Gvray nø nàmaq shvngbe nvng tiqdø laqvl. Yadø laqí daq.
 
Koloshi 1:11
Vrá, Gvray Ang brìmbrìm shór we jórnònggùn dø tiqdvchá, tønzánnøt gø, nøt shvyvngshi nøt gø, dvbùnøt kø̀mgøm høq, namaq svng leq dèkv́ng daqnø̀ng wa, røtnāìe.
 

 

Add new comment

9 + 1 =

Please wait while the page is loading