Shvnsher Karu

Shvnsher Karu

Shvnsher Karu

Yaku 4:14

Nvpni nø kadø í ra we svng namaqí mèshánøng. Namaq gø̀nshaq nø pà íe? Tiqlvngcè wa yv́ngshì dá:ngí vmvngvm we shvngùl dø íe.

Shvgun Zaywa Bok 1:1

Gvray dvrá svng màpǿò rìí vrā rā lòng svng mvcà:nò, mvrà wàòrì tvrà taq gø mvrip. Zershìrì rúngrà taq gø mvrung vsvng wegǿí nø ìshøt ìgv̀n lú:nòe.

Roma 3:8

Vrá, shvla we būnglv́m rvt nøngmaqí mvgv̄m we wàì, wa nøngmaq shø̀ne, wa Vsàngí ènaá:mì dø nøngmaq shø̀:nì ni ma? Nøngmaq svng wedø èa:lì rì nø kàngé lòng ni lún vdu we íe.

Download:Audio icon bibl.mp32.mp3

Add new comment

1 + 4 =

Please wait while the page is loading