Shvnsher Karu

Shvnsher Karu

Hebru 11:1

Ngàí shø̀nò we shóngnøt yalòng nø Gvray dvkv́mkà svng vpǿ cà:nò lòng svng wvng we íe. Nv̀mlat kèní namaqí ètá yv̀ngshà nø cv́n rà we dvkv́mkà nø, vshòngké rà we dvkv́mkà yalòng íe .

Roma 15:13

Vlǿm rà zi pè Gvrayí kv́mnøt taq kèní dvbùlv́m, mòngzø̀llv́m shvngbe nvng Shànshér Pvlàcè nònggùn kèní nàmaq svng vlǿm rà dv̀n leq dèzǿnga daqnø̀ng.

Shvgun Zaywa Bok 71:5

Kadø íe wani Vkàng pè Yehowaé, Nà nø ngà nøt vlǿmshirà èíe. Ngà cv̀mré dvgvp kèníni ngà shaq kv́mshìrà nø Nà èíe

Add new comment

4 + 8 =

Please wait while the page is loading