Shvnsher Karu

Shvnsher Karu

Shvnsher Karu

Roma 8:28

Vrá, Gvray kaq shóngshì nø, A:ngí vjøn yà:ngà we gvcvtnøt svng cà:nò nø vgoshaq rì angmaq dvpvt nø, pv̀n vrv̀m í dv́ngte nø shvla we wa lví long dø Gvrayí bǿn dvzá:rò lòng svng nøngmaqí sháìe.

Hebru 6:19

Nøt vlǿmrà yalòng mv̀ng nø, nøngmaq dòngnøt mvsø̀n dvpvt ngv̀ng we, vdǿnshìlv́m kwèraq èíāìe. Vrá, dvkøq laqtun vdòng rv́mø vl we jejú yv́ng høq gòng nø zø̄mshì lú:nò we íe.

Add new comment

16 + 2 =

Please wait while the page is loading