Shvraq màchaq wáshì cèpè svng nø, nøt zit we dvzø̄mshú gǿí lè ø:pmò nø, ang gø angkàng pèò zaqshøp vpvt longe.

Vzi vrùng wā we chø̀m taq v́mpà èv̄m lòng mvdv̀m nø, shø̀mwa yv́ng zidòng dvchō tiq kwitcè èv̄m lòng nø té shvlae.  Shvraq màchaq wáshì cèpè svng nø, nøt zit we dvzø̄mshú gǿí lè ø:pmò nø, ang gø angkàng pèò zaqshøp vpvt longe.  Gv̀msùng shé nø svmi ràdv̀ng taq dvchø̀:ngòe. Vsvng nøt svng nø Yehowaí dvchø̀:ngòe. cSvng mvchá nø svng mvgv́m gǿ kà svng tae. Vyá wèzè nø vyákà svng tāe. Dvrvt gǿ svng yitkéò gǿí nø ang Mv́npè kaq zerkéò we íe. Vsvng dvshàmvhøt dvgvp dvbù gǿ nø, màshø̄nshaq mvlutshì lòng. Pvlírì nø angkàng maq dvgùng vmō íe. Angcèrì nø angpè maq dvshv́ngshìrà íe. Shaqré shaqtvng nø vyákà shø̀nlv́m vtóng màvl. Vyá wèzè gø dìng we kà shǿn màtok.

Mvyø̀n zōngyā nø zi gǿ dvpvt lòngsíng í nø, welù:ngí kapà gø wá lú:nòe, wa dvda:mòe. Vléò lòng svng wa:mò gǿ nø shóngnøt svng láò gǿ íe. Welòng svng vpún ma:nò gǿí nø, rv̀mnvng kaq dvkā:ngò we íe. Cíngrálnøt vl gǿ kaq tiq kvt wa ènga:nò lòng nø, svngdál gǿ kaq tiqyá dv̀m nàdi:pmò lòng mvdv̀m té vjú v̄le. Svng mvgv́m nø po vtùlv́m lòng svng yīshìe. Wervt ang kaq vtùlv́m vzø̀m nv̀mpv̄n dvkīshú dvzv́r bǿòe.  Dál lòng taq dvdórshi we svngdál gǿ nàhǿ:mò lòng mvdv̀m nø, angcè tø̄lkéa bǿò we shvwí angmà nàhǿ:mò lòng té shvlae. Shvla lòng tvlē mvgv̄m lù:ngí vtv́ngāò gǿ chø̀m kèní nø, mvgv̄m lòng kadvgvp gø mvrv́lshìv̄m. Vshvtlv́m èpà:ngò we nø dvdø̄mshaq tì èla:pmò rvcí íe. Wervt shini màlap dvgvp vshvtlv́m lòng èna:rò.  Zìwvt mvrà v̄l gǿ kaq døngman dø dvdu:tnò we nvng, shvràlv́m pàzì gø màvl gǿ kaq mvrà vl we kàrvtnaò lòng svng Yehowa shvngōshìe. Svngdál nø cíngrálnøt svng nøt mvlúm ke, ang wur taq zitnøt wv̄nlv́m pø̀ lá:ngò we nø pà vjú v̄l ma? Rv̀mnvng shvlá nø kadvgvp gø ang shóngnøt màmv̄ng. Dvsháyv̀ng mvngú dvbv̄nglv́m lè nø àngnv̄mrì gà:lò we íe. 

 Rvwv̄n shánøt mvzøp gǿ wā póāshú wáshì nø, tiqdv́ng vsvng dvpvt vmaq kv́mashú wáshìe. Vshvtlv́m lòng svng shóngshì gǿ nø, mvrà svng shóngshì we íe. Angbv́ngkà hangshi gǿí nø, gvyaqshìlv́m lòng láò we íe. Dvgoq nøt v̄l gǿ nø màháng long. Kàdvkaq shø̀n gǿ nø dvshà mvhøt lòng taq vtūngv̄me. Svngdál gǿ svng shvza:tnò gǿ nø yùr longe. Svngdál gǿ angpè nø pàdvbùlv́m gø màvl. Shàban dvbù we nøt nø cì shvlá íe. Nøt za lù:ngí nø shārø̄rì svng shúng dvzá:ròe.  Døngman tvrà rì svng vyvp dvzv́rlv́m rvt, vsvng mvgv́m gǿ nø mvyø̀nzongya vtoshìe. Dǿmrálnøt v̄l gǿí nø ang negv̀mø zitnøt gà:lòe. Svngdál gǿ ang nē nø, rvgaq vtv̄ng yv́ng høq vrāngshìe.  Dál cèpèí nø angpè svng rvyú dvzá:ròe. Ang svng gà:lò mè kaq nøt dvt dvzá:ròe.  Shvràlv́m pàzì gø màvl gǿ svng nø shø̄n màdu. Nøt dø̄ng we gōring gǿ svng gø vdip màdu. Ang vdè kàri svng rvmāshì gǿ nø shánøt v̄l gǿ íe. Nøt bvngmvnǿcè í gǿ nø cíngrálnøt v̄l gǿ íe.  Dø̄ màwá v́l sháshì kèní, svngdál gǿ gø zitnøt v̄l vsvng dvdu:tnòe. Ang nònggøp sø̄mshì gǿ nø dǿmrálnøt v̄l vsvng dvdu:tnòe.

Add new comment

6 + 11 =