Vzv̀ng tvràri svng mèdedv̄mnøngni.

Vzv̀ng tvràri svng mèdedv̄mnøngni.

“V̄le yà:ngìrì svng nànánøng. Vzv̀ng tvràri svng mèdedv̄mnøngni. Eyv̀ngnøng, Ngàí angshv́r tiq pv̀n wv̀ng dakngòe, akvtni bōr lú:ngì we, namaqí mèdǿmnøng ma? Rvgaq mvgūng móng taq Ngàí tvrà wv̀ngò nø, rvgaq sérgàng taq rvmèrì shvyǿlv́m íe.Vnvm vchvngrìé, ngàí lún bǿngà, wvng nø shini mvsunshø̀ng. Inìgø tiq pv̀n nø wv̀ngòe: mèpvng laprì svng vnángò nø, vzv̀ng laprì svng ránshø̀ng taqsórí, Gvrayí Kristu Yesu vdòng taq ngà svng gønpaq zílv́m muqlàng mvdv̀m kèní ègong dakngà lòng lúnlv́m rvt, jòrlv́mrà mv̄nggá yv́ng svng ngà shvnv́ng mvnshø̀nge.

Nà vneí vzv̀ng kaq mvdóng dv̀ngwā èyà:ngò. Nà vzv̀ngzv̀ng vdaqn dv̀ng wa dèjaqò.Nà hí dí tvrà shvláwa èyv̄ngshi. Wekvt nà tvrà rì shvngbe nø dvdø̄ngshaq ív̄me. Vgwé vbàng kaq gø mèposhìni, nà hí nø mvgv̄m lòng taqkèní èsārshi.Wervtnø̀, yadv́ngte luq we shvkse tiq mvdòí nø rvmøt vkǿn dø nøngmaq svng gùr èkwa:ngì rvtnø nøngmaqí gø bǿnnì bǿnsa:ngí nàdv̄ngkéì rì shvngbe nvng yùlyùlcè shèwáì we mvrà svng chut gū:rì nø, nøngmaq vzv̀ng kaq èv́laì we kvlv́ngrà taq tø̄n zánnø:tní kvlv́ng dvjūnlv́m wàì.

Add new comment

3 + 0 =