Vdè wá mvyǿ we bv̀nlì sv̀ngwa rvcangshì nø̀ wá vdu we

  Vdè wá mvyǿ we bv̀nlì sv̀ngwa rvcangshì nø̀ wá vdu we

  Vdè wá mvyǿ we bv̀nlì sv̀ngwa rvcangshì nø̀ wá vdu we

Vsv̀ng tiqgǿ ò vsvk vbat vrvm we mvril taq vrá dvdam shì ràwe nø vdè nø kapà bv̀nlì sv̀ng wá mvyǿ we ímá walòng sv̀ng dvdam shì ràwe íe. Yalòng røtkà nø vdè ò bat vrvm we mvril taq chvpdvp bǿn mvyǿ we dangrì sv̀ng wá dvzaqshì nø̀ jór lúnlv́m dvpat wani íe. Vdè ò bat vrvm we mvril taq vdè wá mvyǿ lòng sv̀ng síngshá shì lv́m tvrà nø pàwálv́m vchvk we ímá walòng sv̀ng 5 dang kèní shvdǿm mvyǿ we íe.

  1. Mèpv̀ng dvpat manggá gvlshì lún lv́m- vdè lvpat taq manggá gvlshì we vsv̀ng nø mèpvng dvpat kà svdiq døngwe nv̀ng chvpdvp lvpat taq vháng vlún lv́m tvrà tongshì we vsv̀ng tiqgǿ ni íe. Àngò lvpat taq tvnù manggá wawe vl we ínø̀ shvla we lvpat wanø̀ shǿn lún shì longe. Lvjøm vlwe lvpat wanø gø shǿn lúnshì we íe.
  2. Nøt shok nøt mvgø̀r lv́m tvrà rì svng gvsat lún we- vdè wá mvyǿ we bv̀nlì svng wá lúnò we vsv̀ng tiqgǿ nø nøt shok lv́m, nøt mvgø̀r lv́m tvrà rì wawe bvnchvtrì shvyúm lúnò we gø íe. Tiqkvt kvt kadø íwe shìwvtrì vkǿn rawe ínìgø àngò shvrúng nøt zángshì we nøt taqkèní nøtdat lv́m dø íwe tvrà yv́ngkèní lutshì we kùnggà wedø ni lún lúngò we íe.
  3. Nøt mvsø̀n mòngzøl we vtoshì lún we- vdèí chvpdvp taq èwàò we bv̀nlìrì taq mòngzøl lòng mvlúnò we vsv̀ng nø jøng jǿng taq vdè wá mvyǿ lòng sv̀ng wá mvlúnò we vsv̀ng tiqgǿ ni ílonge. Tiq kvt kvt vdè í èwàò we bv̀nlì sv̀ng nøtlíng shì nø láng mvkamshì we shaqí làngdø̀m høq vdǿn kéòwe vsv̀ngrì gø vl long we íe.
  4. Mvhøt lv́mrì mv-vl nø wálún we- vdèí wá mvyø we bv̀nlìrì svng  wá lúnò we vsv̀ng tiqgǿ nø mvhøt lv́m tvrà rì sv̀ng gø pàti mvlan nø wá lún lúngò we íe. Àngmaq lvpat taq manggá cèrì vlwe ínø àng dvtang tang jór lún daqò we dvgvp nøt mvsø̀n kùngà rì lúnò we ínø̀ téwa mòngzø̀l lòng svng gø vtoshì lú ò we íe.
  5. Jøng jǿng taqgø mvdaq we vsv̀ng tiqgǿ bǿnlún lúngò we- bv̀nlì tiqlòng taq jøng jǿng ni nøt lúmwe ínìnø we bv̀nlì taq rvtø yvnggúng wá dvzaqshì we vsv̀ng tiqgǿ nø we bv̀nlì sv̀ng téwa síngshá lúngò we í we bv̀nlì taq mvdaqwe vsv̀ng tiqgǿ bǿn lún lúngòe. Weratnø̀ vdè shvrúng nøt zángshì we bv̀nlì svng chvpdvp rvtø̀ yvnggún wá dvzaqshì we vsv̀ng tiqgǿ dvpat nø jøng jǿng ni jór nonggùn lúnò nø lvpat taq vháng vlún we tvrà sv̀ng vtoshì lún lv́m ílonge.

Add new comment

10 + 0 =