Àngdèò lvpvt vháng vlún mòngzøl mvyø' nìnø Pè,Mè maqò Kà svng tá shàì.

ကိုယ့်ဘဝတိုးတက်ပျော်ရွှင်ချင်လျှင် မိဘစကားကိုနားထောင်ပါ

Àngdèò lvpvt vháng vlún mòngzøl mvyø' nìnø Pè,Mè maqò Kà svng tá shàì.

Angpè angmè wawe shvngbe nø vdèò angcø'angcèrì telòng dvgvp dvshá dvré vl dvzvr mvyø we tiqgø gø màvl.

Wervt nø vsvk cvm we rvtø kèní mònggan paqzí  cvnshì lvm nònggùn ziweí tvra shøl nø dvtú we íe. 

 

Angmaqí vm mvlúnò nigø mvrà ngàcèrì zong lùng lúnlvm dvpvt  zømda:nge wanø gvmsøng rì mvkò:ngò we íe.

Paqzí sháò kewa vl byò nø dvshà lvm màvl. Angpè angmè maqnø  angcø'angcèrìí vdèò lvpvt dvpvt bvnli tiqpvn

pvn lúnò kewa nønt shøm dvbu we íe.
 

 

Wedø ínigø cvmrérì témvlòng nø angpè angmè maqò kà mvtā. Paqzí dang taq dvzaq shìwe mv-vlnø byò lvm

dang taq wa cvne. Paqzí cvnshì rawe rvtø taq paqzí svng mvcvnshì nø vhó vhoq rvtø dvbéò nø vle. Pèmè

maqí shvlá we dang svng cvnlvm tvra shølò we ínigø cvmrérìí nø macvnò. Angmaq vsvk télú:ngì dvgvp paqzí

Masha nø angmaqò lvpvt taq dvshà dvré vhømò nø vlwe íe.
 

 

Vkvt angmaq gø pè,mè wawe shvra yvng kèní tvrà shøl ra bøì. Paqzí cvnshì rawe rvtø taq paqzí macvnshi

shaq ang chømpè lūshì ang chøm mè lūshì døngkū shvzøng shìnø angmaqí gvlö shøqò we cvmrérì ínigø

angmaq nvng tiqdø paqzí mvcvn shì kà mvtá washì daqe. Nøngmaqí cvmrérì kaqsvng dvshà we màvhømlvm

dvpvt shvlá we dang taq cvnlvm shvngøt dvtú ìe. Wedø ínìgø kà mvtá wáshìe.  Nøngmaq ínìgø vleámì rvtø taq

pè,mè maqí shvngøt kà mvtá bø'sha rvtnø vkvt nøngmaqò rvtø taq ínìgø yādø vhøm shìwe íe.
 

 

Yādø ípvn rìnø dārì dvgvp kèní vlnø tuq rawe rvtø vrvm yādø írìnø vl lò:ngé. Mònggvn rvgaq yachvng taq kèní

kà dvgvp màvmang ngàm nø vl lvm wa íe. Mònggan taq yādø ípvn kà dvgvp màvmang we ínìgø tiqmaq nø

nønt tø'ngg weí gvza dvzaq shìwe vsvng rìgø vlwe íe.

 

Nøngmaqò lvpvt taq byò dø vlmvyø we ínìnø pè,mè maqò kà svng táìnø vl lvm waì. Kà táìnø dvzaq shàì we

ínìnø nøngmaqò angcø angcèrì gø pè,mè maqò kàtá nø nøngmaqí shvlá we dang dvtú ìwe svng nønt

lømlømcè cvnlvm ídaqe wáng dvtit dvle we íe.

Add new comment

7 + 5 =