Àngdè lvpat taq kadø cúnshì vdue má?

Àngdè lvpat taq kadø cúnshì vdue má?

Àngdè lvpat taq kadø cúnshì vdue má?

Rvtø wawe nø vle mvnshìe.
Vsvng lvpat rìgø vlíng vpo lvwane. Wedøni nøt mvsøn rìgø vlíng lvwan we íe.

Kadvgvp ínìgø nà shvnvng taq vsvng tiqgø rvtø yvnggùng mvvl long. Kapà mvtú ku kèní ínìgø na shvnvng vsvng tiqgø rvtø yvnggùng vl lvm mvwá shìlong.

Kagø ínìgø nà svng rvtø vrvm mèdè banglong. Vsvng tiqgø taqkèní na svng kadvgvp gø mvkok we wá mvlún lú:ngò.

Àngdè tiqgø nøtshøm nøtbyo lvm tvra nø àngdè wani tongshì rà longe. Àngdè tiqgóng svng kadvgvp gø vcungshì lúnwe nø àngdè wani íe. Àngdè tiqgóng svng kadvgvp gø síngshá shìlvm wawe gø àngde wani íe. Weratnø kagø svnggø mècani, àngdè yvngkèní mvrà màlé shìlvm àngdè wani svdiq vyáshì rà longe. Àngdèò pvlàcè shèrlvm nø vchyak vtang ni íe.

Àngdè tiqgóng svng àngdè wani kámnøt zángshì ràwe íe. Vlíng vpo we dvja ratnø nøt dvcvmshì lvm mvvl. Lvpat taq àngdè tiqgóng mvdàm kagø ígø nàsvng kámvm lvm mvvl. Àngdè tiqgóng svng àngdè kámshì nøt zang longwe rvtø vsvngrì ígø kámvm rawe íe. Padang taq ínìgø nøt mènà tiqni. Wá vdu long svng èwàò.

Vle vmwe rvtø rì svng nøt taq mèzáng ni, paqzí mvkrøm nvdøprì mvng èlushì. Vjú mvvl we kà rìsvng mèmè cøngni. Nà svng kù:ngà vnøn dvzvŕ we dangrì svng nøt taq mèzáng ni. Nàò mvsøn nvrøm nø na dvpat wani íe.

Shønran yøpnvngrì svng cawe mewa ni. Nøt dvshà lvmrì nøt taq mèzáng ni. Vsvngrì dang yitkewe ka mèshøn ni. Vsvngrì nvng àngdè tiqgóng svng dvdut nø shvbóng shìwe mèwani. Mvnggá mvvl we nvng vwadø vhú vhwaq mèvl ni. Nøt shok nøt mvgør lvmrì nøt taq mèzáng ni.

Lvpat vlíng vpo we tvrà svng zán lúnwe kù:nga èlu shì. Vsvngrì ò lvpat vlíng vpo we tvra svng zánlún høq dèzaqshì. Lvpat tvrà wawe nø kadvgvp gø mvdóng wewa nø møí long.

Àngdè tiqgóng svng àngdè vtoshì lún ràe. Vle vmwe rvtø rì dvpat vtoshì lún ràe.  Chvpdap rvtø svng gø vtoshì lúnlvm dvzaqshì ràwe íe. Àngdè shvnvng gùr gùr taq vlwe vsvngrì ò lvpat svng gø vtoā lún ràe.

Àngdèí wá mèlú:nò we bvnlì tiqlòng dvpat vtiqshì lún ràe. Mvbøn daqwe dangrì dvpat vtiqshì lún ràe. Àngdè nøt mèlúm we tvra tiqlòng svng vtiqshì lún ràwe íe.

Bvnchvtrì svng dánglún lvm dègø shì. Àngdè lvpat taq kadø íwe dangrì svng ínìgø dánglún we kù:ngà ègvlshì. Shvlawe tvrà svng vlíng vpo lúnlvm dègøshì. Tiqdá vsvngrì kaq dvsháza dvbangā lúnlvm dvpat gø dègøshì.

Kadø íwe dangrì ínìgø tiq rvtø cètaq nø vlíng vmwe wa ílonge. Àngdè tiqgóng svng dvshá washì we mèwáshì ni. Àngdè tiqgóng svng àngdè shóngshì ràwe íe.

Add new comment

5 + 2 =